Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25567
Title: The European Union and the conflict in Ukraine (2014–2018)
Other Titles: Unia Europejska i konflikt na Ukrainie (2014–2018)
Authors: Koszel, Bogdan
Keywords: European Union
Russia
conflict in Ukraine
Unia Europejska
Rosja
konflikt na Ukrainie
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 75-96.
Abstract: The author has analyzed the European Union’s policy towards Ukraine and put forward a thesis that, in view of Russia’s opposition and the lack of progress in internal reforms, Ukraine has no immediate prospects of EU membership. Although Ukraine has been granted political and financial support in the aftermath of the Russian aggression (annexation of Crimea and war in Donbas), the extent of bilateral cooperation is limited to the signing of an Association Agreement and the abolition of the visa requirement for Ukrainian citizens. Economic sanctions against Russia symbolize the unity of EU member states, but remain the only instrument that can stop the neo-imperial intentions of the Russian Federation. This study employs the methods of systemic, institutional and legal analysis and the decision method.
Autor analizuje politykę UE wobec Ukrainy i stawia tezę, że wskutek oporu Rosji, niechęci wielu państw członkowskich oraz braku efektów w reformach wewnętrznych, Ukraina nie ma perspektywy na członkostwo w UE w najbliższej perspektywie. Chociaż udzielono jej wsparcia politycznego i finansowego, zakres współpracy dwustronnej jest ograniczony do podpisania układu o stowarzyszeniu i zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. Sankcje gospodarcze przeciwko Rosji symbolizują jedność państw członkowskich UE, ale pozostają jedynym instrumentem, który może powstrzymać neoimperialne zamiary Federacji Rosyjskiej. W badaniu wykorzystano metody analizy systemowej, instytucjonalnej i prawnej oraz metodę decyzyjną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25567
DOI: 10.14746/ssp.2020.1.4
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020 nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04a-Koszel.pdf358.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.