Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25568
Title: Wpływ kultury politycznej na proces funkcjonowania demokracji w Polsce w latach 2006–2018
Other Titles: The influence of political culture on the process of democracy functioning in Poland in 2006-2018
Authors: Tyrała, Marek
Keywords: kultura polityczna
demokracja
konsolidacja
rywalizacja polityczna
political culture
democracy
consolidation
political rivalry
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 97-113.
Abstract: Celem artykułu jest charakterystyka procesu funkcjonowania demokracji w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Główna hipoteza badawcza postawiona w artykule brzmi: Kultura polityczna ma kluczowy wpływ na proces funkcjonowania demokracji w Polsce. Celem autora była charakterystyka procesu rywalizacji politycznej oraz czynników określających (warunkujących) proces konsolidacji demokracji. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Weryfikując hipotezę postawioną w pracy, zauważono, iż występuje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie niska kultura polityczna ma negatywny wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce. Próba analizy problemu badawczego może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu funkcjonowania demokracji w Polsce.
The aim of the article is to describe the process of democracy as it has been functioning in Poland over the last decade. The main research hypothesis in the article is that the political culture has had a crucial impact on the functioning of democracy in Poland. The author’s goal was to describe the process of political rivalry and the determinants of the process of consolidating democracy. The text is of an interdisciplinary character, since the research problem has been analyzed from the political, sociological and philosophical perspectives. While verifying the hypothesis put forward, it was observed that it is the low level of political culture that is very likely to have a negative impact on the functioning of democracy in Poland. An attempt to analyze the research problem may make a significant contribution to further study of the process of consolidating democracy in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25568
DOI: 10.14746/ssp.2020.1.5
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020 nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Tyrala..pdf336.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.