Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25571
Title: Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu polityki energetycznej współczesnego państwa
Other Titles: The role of the human factor in shaping the energy policy of contemporary states
Authors: Tomaszewski, Krzysztof
Keywords: gospodarka
energia
polityka energetyczna
opinia publiczna
społeczeństwo obywatelskie
economy
energy
energy policy
public opinion
civil society
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 147-169.
Abstract: Polityka energetyczna jest zaliczana do kategorii polityk gospodarczych. Ma jednak bardzo silny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Celem artykułu jest analiza, w jakim stopniu jest ona (lub może być) kształtowana pod wpływem czynnika ludzkiego i, jakie to ma znaczenie w kontekście jej planowania, implementacji oraz ewaluacji. Przedmiotem analizy są przede wszystkim te państwa (ugrupowania państw – Unia Europejska), gdzie występuje reżim demokratyczny i gospodarka wolnorynkowa. Są to – jak się wydaje – najbardziej sprzyjające warunki, aby społeczeństwo mogło efektywnie oddziaływać na kształt i funkcjonowanie sektora energetycznego. Zmierzeniem artykułu jest, aby poprzez analizę procesualną polityki energetycznej wskazać potencjalne (realne) możliwości udziału w niej czynnika ludzkiego.
Energy policy is included in the category of economic policies. However, it has a very strong impact on the functioning of the whole of society. The purpose of the article is to analyze how energy policy is (or can be) shaped under the influence of the human factor, and how important the human factor is in the context of its planning, implementation and evaluation. The subject of the analysis are, first and foremost, the states (or organizations of states, such as the European Union) with a democratic regime and a free market economy. These two features provide the most favorable conditions for society to effectively influence the shape and functioning of the energy sector. The article’s aim is to identify potential (real) possibilities of the human factor participating in energy policy through a processual analysis of this policy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25571
DOI: 10.14746/ssp.2020.1.8
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020 nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-Tomaszewski.pdf456.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.