Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25592
Title: Intertekstualne i mityczne. Kompleksy rezydencjonalne Piastów i Przemyślidów od połowy X do końca XI stulecia.
Other Titles: Intertextual and mythical. The royal seats of Piasts and Premyslids between mid-10th and late 11th century AD.
Authors: Oleś, Kamila
Advisor: Kóčka-Krenz, Hanna. Promotor
Klápště, Jan. Promotor
Keywords: Wczesnośredniowieczna architektura rezydencjonalna
dekonstrukcja
mit naukowy
folies
intertekst
Early medieval architecture of royal seats
deconstruction
scientific myth
folies
intertext
Issue Date: 2019
Abstract: Chociaż warunki środowiskowe charakteryzują właściwości lokalne wpływające na konstrukcję struktur architektonicznych, odkryte i interpretowane relikty są zwykle izolowane od ich kontekstu w większości przeprowadzanych studiów porównawczych. Niemniej jednak nasze rozumienie środowiska lokalnego jest kluczowe w identyfikacji roli „cytatu architektonicznego” w semantycznej kreacji przestrzennej grodu rezydencjonalnego w przeszłości. Z tego powodu w oparciu o podejście tekstualne do architektury i jej zaplecza krajobrazowego, przedstawiana teza ma na celu dekonstrukcję wybranych interpretacji grodów rezydencjonalnych w Europie Środkowej. Warsztat konceptualny zastosowany w przedkładanej rozprawie został wypracowany na podstawie koncepcji dekonstrukcji J. Derridy, zestawionej z teorią denotacji U. Eco, rozumieniem mitu R. Barthes’a, koncepcji heterotopii M. Foucault’a, teorii dekonstrukcji architektonicznej P. Eisenman’na oraz folies B. Tschmi’ego. W przedkładanej rozprawie wykazuję, iż w niektórych przypadkach znaczenie krajobrazu, w którym zorganizowano siedzibę zostało wykreowane z pominięciem rozważań nad danymi przestrzennymi. Demonstruję, iż poprzez izolowanie poszczególnych budowli rezydencjonalnych od ich kontekstu fizykalnego i tekstualnego, przestrzenne aspekty struktur architektonicznych zostały błędnie zinterpretowane. W pracy prezentuję również, iż dwa aspekty rzeczywistości – tekstowy (źródła pisane) i fizykalny (środowiskowy) powinny być łączone w celu zinterpretowania i konstrukcji rzeczywistości historycznej zespołów pałacowo-sakralnych.
Although specific local environmental affordances affected the construction of architectural structures, the discovered and interpreted remnants are commonly isolated from their context, while comparative studies are being undertaken. However, our understanding of the local environment is essential to identify the role of architectural “quotation” in the semantic creation of space of the royal seats in the past. Thus, based on a textual approach to architecture and landscape, my thesis aims to deconstruct the meaning of early medieval royal seats, and to demythologize the interpretation of early medieval royal seats in Central Europe. The ideas used in my thesis derive from Derrida’s concept of deconstruction, which is combined with U. Eco’s ideas on denotation, R. Barthes’ understanding of myth, the concept of heterotopia (M. Foucault), and B. Tschumi’s folies. Firstly, I will demonstrate that in some cases landscape significance of royal seats was constructed without taking into account any spatial evidence. Secondly, I will illustrate that by isolating a single building within the royal seat from its landscape and textual context, the spatial aspects of the structure were misinterpreted. Thirdly, I will present that both textual (historic writing) and physical (environmental) aspects of the reality need to be merged in order to interpret and construct the historic spatiality of a royal seat.
Description: Wydział Historyczny Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Fiozofická Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
URI: http://hdl.handle.net/10593/25592
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_Kamila_Oles.pdf
  Restricted Access
422.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.