Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25598
Title: Upadek zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym
Other Titles: The automatic termination of a protective measure in civil procedure
Authors: Golak, Mateusz Wiktor
Advisor: Głodowski, Włodzimierz. Promotor
Keywords: automatyczne wygaśnięcie zabezpieczenia
automatic termination
upadek zabezpieczenia
protective measure
postępowanie zabezpieczające
interim measure
postępowanie cywilne
judicial securing
zabezpieczenie roszczeń
civil procedure
Issue Date: 2020
Abstract: Głównym celem postępowania zabezpieczającego jest zarządzenie tymczasowego zabezpieczenia roszczenia wierzyciela na majątku dłużnika, przy nieobciążaniu go ponad potrzebę. Jednym z trzech sposobów zakończenia postępowania zabezpieczającego jest tytułowy upadek zabezpieczenia. Przedmiotem badań w ramach rozprawy doktorskiej jest kompleksowe i monograficzne opracowanie problematyki upadku zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym. W ramach pracy badawczej weryfikowano trzy problemy badawcze. Po pierwsze, zainteresowanie skupiono na kwestii niezbędności unormowań upadku zabezpieczenia. Po drugie, starano się odpowiedzieć na pytanie, czy cel przepisów o upadku zabezpieczenia jakim jest ochrona praw obowiązanego jest realizowany przez przepisy w obecnie obowiązującym kształcie. Po trzecie, ze względu na poruszanie się także poza postępowaniem zabezpieczającym z części drugiej k.p.c., konieczne jest ustalenie charakteru upadku zabezpieczenia, na tle wszystkich omawianych regulacji. W tym przypadku postawić należy pytanie, czy mamy do czynienia z autonomicznym charakterem upadku, który jest na tyle uniwersalny, że jest wspólny dla wszystkich przyczyn normatywnych oraz sytuacji procesowych, w których jest identyfikowalny. Łącząc te wszystkie trzy cele badawcze na zakończenie rozważań dokonano zestawienia pozycji uczestników postępowania zabezpieczającego.
The main purpose of protective measure is judicial securing the creditor's claim on the debtor's assets, without encumbering the debtor more than it is necessary. One of three methods of ending this procedure is when protective measure ceases to exist. The principal goal of the research is comprehensive analysis of the automatic termination of a protective measure in civil procedure. The main purpose and object of the research is based on the essentiality of the automatic termination of a protective measure concept. I would like to indicate three areas of research in relation to the protective measure when it ceases to exist. First of all, the interest was focused on the issue of the necessity of above mentioned rules. Secondly, an attempt was made to answer the question whether the purpose of the provisions, which is the protection of the rights of the debtor, is implemented by the provisions in their current form. Thirdly, it is essential to determine the nature of the automatic termination. In this case the question should be asked whether an autonomous character of the automatic termination is universal in view of all legal grounds where a protective measure ceases to exist. In the end of the consideration, by combining these three research objectives, the positions of the parties in proceedings was comparised.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25598
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRACA DOKTORSKA MATEUSZ WIKTOR GOLAK.pdf
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.