Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25647
Title: Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych
Other Titles: Synthesis of new functional metallosupramolecular systems based on ambidentate ligands and d-electron metal-ions
Authors: Walczak, Anna Maria
Advisor: Stefankiewicz, Artur R. Promotor
Keywords: układy metalosupramolekularne
metallosupramolecular systems
metaloligandy
ambidentate ligands
kataliza
metalloligands
ligandy ambidentne
catalysis
Issue Date: 2020
Abstract: Rozprawa doktorska dotyczy wykorzystania ligandów ambidentnych do kierunkowej syntezy układów metalosupramolekularnych o właściwościach katalitycznych. Jednym z głównych zagadnień niniejszej pracy jest określenie korelacji pomiędzy strukturą a specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i funkcją nowych materiałów. Kluczowy aspekt w poszukiwaniach wspomnianej zależności stanowi synteza i szczegółowa charakterystyka nowych metaloligandów, czyli związków kompleksowych posiadających wolne grupy donorowe, zdolne do tworzenia nowych wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Zsyntezowane w ramach pracy doktorskiej ambidentne ligandy poddane zostały reakcji kompleksowania z wybranymi kationami metali szlachetnych, czego efektem było otrzymanie metaloligandów o interesujących właściwościach katalitycznych. Określenie aktywności nowych związków pozwoliło na wyodrębnienie kluczowych czynników odpowiedzialnych za projektowanie i syntezę wysoce aktywnych i selektywnych katalizatorów.
The doctoral dissertation focused on the use of ambidentate ligands for the directional synthesis of the metallosupramolecular systems with catalytic properties. Determination of the correlation between the structure and specific properties of new materials is one of the main goal of this work. The synthesis and detailed characterization of new metalloligands, i.e. complexes having uncoordinated donor groups capable of forming new metal-ligand coordination bonds with selected metal ions, is a key step in the search for the aforementioned relationship. The synthesized ambidentate ligands were used to a complexation reaction with metal cations to obtain metalloligands with catalytic properties. Determining the activity of new compounds enabled the identification of significant factors responsible for the design and synthesis of highly active and selective catalysts.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25647
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa_doktorska_Anna_Walczak_2020.pdf
  Restricted Access
20.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.