Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25685
Title: The 1988–1989 transformation in Poland. The authorities, the opposition, the Church
Other Titles: Przemiany lat 1988–1989 w Polsce. Władza, opozycja, Kościół
Authors: Stachowiak, Paweł
Keywords: Systemic change 1989
Model of transformation 1989
Poland 1989
Catholic Church 1989
zmiana systemowa 1989
model transformacji 1989
Polska 1989
Kościół katolicki 1989
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 2, 2020, ss. 133-146.
Abstract: The events that took place in Poland in 1988–1989 established a transformation model of which various elements tended to be replicated in other countries of the Soviet Bloc. Nevertheless, certain elements of the Polish transformation model were specific and unique, having sprouted from a specific historical context. The author of the paper proposes that the triad formed by “the authorities, the opposition and the Church” be considered a uniquely Polish aspect of the political and social transformation that took place after August 1980. The goal of this paper is to present this transformation with respect to each of the above three actors. An analysis of their concepts and actions leads to the conclusion that Poland should be considered an exceptional model of transformation in Central and Eastern Europe. The Polish transformation model featured a key and unique element, the Catholic Church – an institution that played a considerable role in making the 1988–1989 transformation non-confrontational.
Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce w latach 1988–1989, stworzyły model transformacji, którego różne elementy były zazwyczaj powielane w innych krajach bloku sowieckiego. Niektóre elementy polskiego modelu transformacji były jednak specyficzne i niepowtarzalne, wyrastały z określonego kontekstu historycznego. Autor artykułu proponuje, aby triada utworzona przez „władzę, opozycję i Kościół” została uznana za wyjątkowo polski aspekt transformacji polityczno-społecznej, która miała miejsce po sierpniu 1980 roku. Celem artykułu jest przedstawienie tej trans formacji w odniesieniu do każdego z powyższych trzech aktorów. Analiza ich koncepcji i działań prowadzi do wniosku, że Polska powinna być uznana za wyjątkowy model transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W polskim modelu transformacji znalazł się kluczowy i niepowtarzalny element, jakim jest Kościół katolicki – instytucja, która odegrała znaczącą rolę w uczynieniu transformacji 1988–1989 niekonfrontacyjną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25685
DOI: 10.14746/pp.2020.25.2.9
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09A-Stachowiak.pdf377.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.