Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25686
Title: Inicjatywa ustawodawcza jako konstytucyjna kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Other Titles: Implementation of the legislative initiative as a constitutional competence of the President of the Republic of Poland
Authors: Wicherek, Damian
Keywords: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
prerogatywy
inicjatywa ustawodawcza
Sejm RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
President of the Republic of Poland
prerogatives
legislative initiative
Sejm of the Republic of Poland
Constitution of the Republic of Poland
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 2, 2020, ss. 147-156.
Abstract: W artykule przeprowadzono analizę realizacji inicjatywy ustawodawczej przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w latach 1990–2019. W publikacji przedstawione zostały podstawy prawne obowiązujące w poszczególnych ustawach konstytucyjnych z lat 1989–1992 oraz w obecnej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., na mocy których Prezydenci RP korzystali z konstytucyjnych prerogatyw, wśród których jest inicjatywa ustawodawcza. W artykule poddano analizie wykonywanie tej kompetencji przez poszczególnych Prezydentów RP. Celem artykułu jest przedstawienie realizacji inicjatywy ustawodawczej Prezydentów w Trzeciej Rzeczypospolitej z uwzględnieniem zadań Kancelarii Prezydenta jako organu pomocniczego. Celowo pominięto zapowiedzi programowe kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta, stanowiące realną realizację inicjatywy ustawodawczej w przypadku objęcia urzędu prezydenta, w tym także okresu kohabitacji, ponieważ kwestie te wymagają podjęcia odrębnych badań i analiz. W zakończeniu niniejszego artykułu dokonano podsumowania realizacji inicjatywy ustawodawczej przez poszczególnych Prezydentów RP z uwzględnieniem ich aktywności na przestrzeni ostatnich 29 lat.
In the article, the author analyses the implementation of the legislative initiative by the Presidents of the Republic of Poland in the years 1990–2019. The publication presents the legal basis for the individual constitutional laws of 1989–1992 and the current Constitution of 2 April 1997, under which the Presidents of the Republic of Poland exercised their constitutional prerogatives, among which is legislative initiative. The article analyses the exercise of this competence by individual Presidents of the Republic of Poland taking into account the procedure of submitting the act for signature by the President. The aim of the article was to present the implementation of the presidents’ legislative initiative in the Third Republic, taking into account the tasks of the Chancellery of the President as an auxiliary body. This article deliberately omits the programme announcements of candidates applying for the office of the President, constituting a real implementation of the legislative initiative in the event of taking up the office of the President, including the period of cohabitation, as these issues require separate research and analysis. At the end of this article the author summarizes the implementation of the legislative initiative by individual Presidents of the Republic of Poland taking into account their activities over the last 29 years.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25686
DOI: 10.14746/pp.2020.25.2.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Wicherek.pdf309.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.