Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25700
Title: Nauka języków obcych poprzez oglądanie seriali. Subiektywne teorie osób uczących się
Other Titles: Foreign language learning through watching television series. Learners’ subjective theories
Authors: Chmielewska-Molik, Kamila
Advisor: Badstübner-Kizik, Camilla. Promotor
Gorąca-Sawczyk, Gabriela. Promotor pomocniczy
Keywords: teorie subiektywne
learner beliefs
Subjektive Theorien
serial
television series
Fernsehserie
uczenie się języków obcych
second language acquisition
Fremdsprachenlernen
samodzielne uczenie się
self-directed learning
selbstgesteuertes Lernen
tłumaczenie audiowizualne
audiovisual translation
audiovisuelle Übersetzung
Issue Date: 2020
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest samodzielna nauka języków obcych poprzez oglądanie obcojęzycznych seriali telewizyjnych z perspektywy uczących się. Głównym celem dysertacji było zbadanie, jakie teorie subiektywne na temat tej formy uczenia się mają osoby uczące się. Cel stanowiło także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wygląda ich proces samodzielnego uczenia się języka obcego podczas regularnej recepcji seriali w oryginalnej wersji językowej bądź z tłumaczeniem audiowizualnym. Perspektywa badawcza zawężona została do osób dorosłych, uczących się języków obcych w sposób nieformalny. W pracy wyróżnić można dwie zasadnicze części – teoretyczną oraz empiryczną. W części teoretycznej w centrum rozważań znalazł się serial telewizyjny, media audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, wpływ tłumaczenia audiowizualnego na akwizycję języka obcego, autonomia i samodzielne uczenie się, a także teorie subiektywne. W części empirycznej szczegółowo zaprezentowano plan badawczy oraz uzyskane wyniki. Empiryczne badania jakościowe osadzone zostały w ramach Programu Badawczego Teorii Subiektywnych (por. Groeben et al. 1988, Groeben / Scheele 2010) i stanowią studium indywidualnych przypadków. Zrekonstruowane teorie subiektywne pozwalają na wgląd w motywy, przekonania i formy działania podejmowane przez dorosłych uczących się w ramach samodzielnej nauki języków obcych poprzez oglądanie seriali telewizyjnych w języku obcym.
This dissertation tackles self-directed second language learning through watching foreign television series analysed from language learners’ perspective. The main aim was to investigate what subjective theories learners have about this form of language learning and how their self-directed learning process looks during their regular consumption of television series with or without audiovisual translation. The focus of research was limited to adult second language learners who learn in an informal way. The present dissertation is divided into two main parts: a theoretical and an empirical one. Considerations about television series, audiovisual media in second language teaching and learning, the influence of audiovisual translation on language acquisition, the concepts of autonomy, self-directed learning as well as subjective theories create the theoretical part of this thesis. The empirical part encompasses detailed presentations of the research design and findings. This qualitative empirical study is embedded in The Research Programme Subjective Theories (see Groeben et al. 1988, Groeben / Scheele 2010) and constitutes a case study. The reconstructed subjective theories provide an insight into the motives, beliefs and actions undertaken by adult learners during their self-directed language learning through watching television series in a foreign language.
Die vorliegende Dissertation widmet sich dem selbstgesteuerten Fremdsprachenlernen mithilfe von fremdsprachigen Fernsehserien, wobei der Forschungsgegenstand aus der Perspektive der Lernenden erfasst wird. Das Hauptziel war es einerseits, subjektive Theorien Lernender über diese Lernform zu erheben, andererseits, zu erfahren, wie ihr selbstgesteuerter Lernprozess beim Konsum von (un)übersetzten Serien verläuft. Die Forschungsperspektive wurde auf erwachsene, informell lernende Personen beschränkt. Die Arbeit setzt sich aus einem theoretischen und empirischen Teil zusammen. Im Rahmen der theoretischen Kapitel wurden Überlegungen zum Begriff Fernsehserie, zu audiovisuellen Medien in der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung, zum Einfluss audiovisueller Übersetzung auf den Fremdspracherwerb sowie zu den Begriffen der Autonomie, des selbstgesteuerten Lernens und der Subjektiven Theorie herangezogen und diskutiert. Im empirischen Teil wurden das Forschungsdesign und die -ergebnisse im Detail präsentiert und besprochen. Die qualitative Untersuchung wurde in das Forschungsprogramm Subjektive Theorien (vgl. Groeben et al. 1988, Groeben / Scheele 2010) eingebettet und besteht aus einzelnen Fallstudien. Die rekonstruierten Subjektiven Theorien gewähren einen Einblick in die Motive, Überzeugungen und die von den erwachsenen Lernenden unternommenen Handlungen beim selbstgesteuerten Lernen mithilfe von fremdsprachigen Fernsehserien.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25700
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamila Chmielewska-Molik (2019) Fremdsprachenlernen mit Fernsehserien. Subjektive Lernertheorien.pdf6.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.