Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25754
Title: Pisarstwo krytycznoliterackie Michała Grabowskiego
Other Titles: Critical Literary Texts by Michał Grabowski
Authors: Dymek-Kryger, Dominika
Advisor: Śniedziewski, Piotr. Promotor
Keywords: krytyka literacka
metoda krytyczna
środki retoryczne
świadomość krytycznoliteracka
wizerunek krytyka
literary criticism
critical method
rhetorical strategies
literary critical awareness
critic’s image
Issue Date: 2020
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej Pisarstwo krytycznoliterackie Michała Grabowskiego jest zaprezentowanie i analiza autorskiej wizji krytyka dotyczącej rozwoju literatury romantycznej. Krytykę Grabowskiego charakteryzował koncyliacyjny ton, a autor wydaje się jedynie udzielać porad czytelnikom. Jest to jeden z wielu romantycznych modeli krytyki opartych na retorycznym wpływie na wybory odbiorców. W swoich szkicach i listach Grabowski wykorzystywał strategie retoryczne, rozpoczął też dyskusję na temat literatury narodowej. Moim głównym celem było pokazanie, jak Grabowski rozumiał swoje krytycznoliterackie umiejętności. Analiza jego metody krytycznej stanowi asumpt do głębszej refleksji nad samą krytyką, ponieważ jego prace można traktować jako „lustro” dla epoki. Moją dysertację o Grabowskim można więc uznać jako zaproszenie do dyskusji na temat czynników determinujących myślenie krytycznoliterackie w XIX wieku. Teksty Grabowskiego stanowią interesujący zbiór punktów widzenia (czasem spójnych, a czasem sprzecznych), który wyraża zainteresowanie polską literaturą. Przedstawiał on pomysły, diagnozy i deklaracje, które razem tworzą mozaikowy obraz kultury, literatury i sztuki romantycznej.
The aim of this graduation thesis entitled Critical Literary Texts by Michał Grabowski is to present and analyze the author’s visions regarding the development of literature. Grabowski’s criticism is characterized by a conciliatory tone, and the author seems to only provide readers with advice. It is one of many romantic models of criticism which based on a rhetorical influence on the reader’s choices. He used rhetorical strategies and started a discussion on national literature issues. His statements also show that he wanted to control the development of literature and its reception. My primary objective was to learn how the author understood his own literary critical skills. Analysis of Grabowski's critical method is very important for reflection on criticism itself, because his work may be treated as a "mirror" of the era. My dissertation about Michał Grabowski may be regarded as an invitation to a discussion on what factors determined critical thinking in the 19th century. Texts by Michał Grabowski constitutes an interesting collection of points of view (sometimes complementary, sometimes contrary), which express interest in Polish literature. He presented ideas, diagnoses and declarations which all together to form a mosaic picture of culture, literature and art.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/10593/25754
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Dominika Dymek-Kryger.pdf
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.