Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25765
Title: Streaming gier komputerowych jako artystyczne wykonanie w rozumieniu prawa autorskiego
Other Titles: Videogame streaming as an artistic performance under the copyright law
Authors: Drąg, Jakub
Keywords: streaming
streaming
artystyczne wykonanie
performance
prawa pokrewne
related rights
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 23-37
Abstract: Oglądanie streamów gier komputerowych to jedna z najpopularniejszych rozrywek doby Internetu. Setki tysięcy ludzi codziennie odwiedzają platformy streamingowe prezentujące treści gamingowe. Tymczasem, status streamingu gier komputerowych w prawie własności intelektualnej nie jest jednoznacznie określony. Powstają pytania m.in. o to czy takie streamy traktować jako utwór, nadanie, artystyczne wykonanie, bądź czy stanowią one naruszenie praw autorskich podmiotów uprawnionych do gry komputerowej będącej przedmiotem streamu. W niniejszym artykule pod rozwagę poddana zostaje kwestia czy streaming spełnia przesłanki uznania go za artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). W pierwszej kolejności, przedstawiona zostaje definicja streamingu gry komputerowej przyjęta na potrzeby niniejszego artykułu. Następnie omówione zostają doktrynalne próby ujęcia istoty artystycznego wykonania w rozumieniu powołanej ustawy. Wreszcie, w oparciu o dotychczasowe ustalenia, podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytanie czy streaming gry komputerowej można za takie wykonanie uznać.
Watching videogame streams is one of the most popular forms of entertainment of the Internet age. Everyday hundreds of thousands of people visit online streaming platforms in search of gaming viewing content. Despite this situation, the status of videogame streaming has not been unambiguously settled in the copyright law yet. It is not evident, e.g., whether to treat streams as works protected by copyright, broadcasts or performances or whether they should be considered an infringement of copyright of entities entitled to the videogame being streamed. The aim of this article is to try to answer the question whether videogame streaming can be deemed to constitute artistic performance as defined in the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994 (uniform text: Journal of Laws of 2019, item 1231, as amended). Firstly, the definition of videogame streaming formulated for the purposes of the article is presented. The attempts of the Polish jurisprudence to characterize the essence of an artistic performance are discussed next. Finally, on the basis of the preceding information, an attempt is made to answer the question whether videogame streaming can be seen as such a performance.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25765
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_DRĄG.pdf313.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.