Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25768
Title: Ograniczenie handlu a konstytucyjne prawa i wolności przedsiębiorców
Other Titles: Trade restrictions and constitutional rights and freedoms of entrepreneurs
Authors: Gurazda, Paula
Keywords: ograniczenie handlu
trade restrictions
wolność gospodarcza
economic freedom
konstytucja
constitution
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 67-81
Abstract: Polska jest kolejnym państwem Unii Europejskiej, który zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele i święta. Głównym celem artykułu jest analiza zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy społecznych i ekonomicznych przesłanek wprowadzenia takiej regulacji jako działania państwa w ramach ograniczania wolności gospodarczej. Wolność gospodarcza jest nie tylko niezbędnym czynnikiem rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w prawidłowo funkcjonującym demokratycznym państwie prawa, ale stanowi zarazem uniwersalne prawo człowieka o charakterze społeczno-gospodarczym. Nie jest jednak prawem nieograniczonym. W związku z wdrożoną ustawą, dokonana została analiza nad kwestią przesłanek wprowadzenia takiej regulacji. Refleksji poddana została także zgodność ustawy dotyczącej ograniczenia handlu z Konstytucją RP, w szczególności w kontekście społecznej gospodarki rynkowej w demokratycznym państwie prawa oraz granic wolności gospodarczej, a także kwestii proporcjonalności ograniczeń w stosunku do ich celu.
Poland is another EU country to decide to introduce trade restrictions on Sundays and public holidays. The main purpose of this article is to analyze the social and economic reasons - which are contained in the explanatory memorandum to the bill - for introducing such restriction as a state action within the framework of restricting economic freedom. Economic freedom is not only an indispensable factor contributing to the development of the social market economy in a correctly functioning democratic state under the rule of law, but is also intended to be a universal human right of a socio-economic nature. However, it is not an unlimited right. In connection with the implemented act, an analysis was made of the premises for introducing such a regulation. The compliance of the Trade Restrictions Act with the Polish Constitution was also a subject of reflection, in particular in the context of the social market economy in a democratic state under the rule of law and the limits of economic freedom, as well as the proportionality of restrictions in relation to their purpose.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25768
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_GURAZDA.pdf320.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.