Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25769
Title: Slovak experience with the Register of Public Sector Partners and its impact on public procurement
Other Titles: Słowackie doświadczenia w zakresie Rejestru Partnerów Sektora Publicznego i jego wpływu na zamówienia publiczne
Authors: Ivančík, Ján
Keywords: rzeczywiści beneficjenci
beneficial owners
prawo UE
EU law
zamówienia publiczne
public procurement
słowacki Rejestr Partnerów Sektora Publicznego
Slovak Register of Public Sector Partners
przejrzystość
transparency
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 83-95
Abstract: W artykule przeanalizowano niedawno zmienione ustawodawstwo Republiki Słowackiej, które ma na celu szczegółowe zbadanie istnienia beneficjentów rzeczywistych, i które ma zasadniczy wpływ na sektor zamówień publicznych. Autor wskazuje na zalety i słabości Rejestru Partnerów Sektora Publicznego oraz opisuje unikalne słowackie ustawodawstwo, które może w przyszłości stać się źródłem doświadczeń dla innych krajów UE.
The paper analyses recently amended legislation of the Slovak Republic which aims to examine the existence of beneficial owners in detail and which fundamentally affects public procurement. The author points out advantages and weaknesses of the Register of Public Sector Partners and describes unique Slovak legislation which can in the future serve as a source of experience for other EU countries.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25769
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_IVANČÍK.pdf286.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.