Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25820
Title: Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji. Analiza administracyjnoprawna
Other Titles: Scope of commune’s own tasks and legal forms of performing them. Administrative law analysis.
Authors: Misiejko, Adrian
Advisor: Ziemski, Krystian Marek. Promotor
Keywords: Gmina
samorząd terytorialny
zadania własne
Commune
local government
commune tasks
Issue Date: 2020
Abstract: Celem pracy jest ustalenie zasad, zgodnie z którymi gmina może identyfikować zarówno swoje zadania własne i ich zakres, jak i prawne formy działania, za pomocą których jej organy mogą zaspokajać potrzeby wspólnoty. Szczególny nacisk położono na rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych związanych z instytucją generalnej klauzuli kompetencyjnej, wynikającej z art. 6 i 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W konsekwencji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy gmina może zajmować się także takimi sprawami, które co prawda w obowiązującym stanie prawnym nie zostały jednoznacznie i wprost określone jako zadania publiczne, ale wiążą się z pojawiającymi się w toku rozwoju społeczno-gospodarczego potrzebami członków wspólnoty samorządowej. Dla osiągnięcia postawionych celów analizie poddano zarówno polskie ustawodawstwo i Europejską Kartę Samorządu Lokalnego, jak i przeprowadzono badania prawnoporównawcze w odniesieniu do wybranych regulacji brytyjskich, niemieckich, francuskich i szwajcarskich. W tym kontekście szczególną uwagę zwrócono na instytucję „general power of competence”, która została wprowadzona do angielskiego samorządu celem wzmocnienia jego samodzielności. W efekcie postawiono tezę stwierdzić, iż polska gmina posiada znaczny zakres samodzielności w identyfikowaniu zadań własnych, także tych, które nie zostały wprost wskazane w ustawodawstwie.
The purpose of the work is to define the principles according to commune that can identify both its own tasks and their scope, as well as legal forms of theirs activity. Thanks to them organs can satisfy the needs of the community. The emphasis is on resolving interpretation problems related to the institution of the general competence clause, that follows from article 6 and paragraph 1 of article 7 of the Act of 8 March 1990 on commune self-government. As a consequence of that, the doctoral dissertation attempts to answer the question whether the commune may also deal with such matters, which in the current legal state were not explicitly defined as public tasks, but are associated with the needs of members of the local community appearing in the course of socio-economic development. The Polish legislation and the European Local Government Charter were analyzed to achieve the set objectives. Also the comparative law studies were conducted in relation to British, German, French and Swiss selected regulations. In this context, special attention was paid to the 'general power of competence' institution, which was introduced to the English local government to strengthen its autonomy. As a result, the thesis was stated that the polish commune has a considerable scope of autonomy in identifying its own tasks, including those not explicitly indicated in the legislation.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25820
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misiejko, doktorat jednostronnie.pdf
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.