Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25879
Title: The Right to Social and International Order on the Example of the Activities of the United Nations
Other Titles: Prawo do ładu społecznego i międzynarodowego na przykładzie działań ONZ
Authors: Krzysztof, Żarna
Keywords: United Nations
Universal Declaration of Human Rights
human rights
international criminal justice
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
prawa człowieka
międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Issue Date: 2020
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3, s. 5-17.
Abstract: The subject of the article are the reflections on the right to social and international order on the example of the activities of the United Nations. The United Nations has passed many human rights acts, such as declarations and legally binding laws. The conclusion is that, the unquestionable achievement of the United Nations is the adoption of a large number of legal acts, which guarantee the social and international order. In spite of it, there are no effective mechanisms to guarantee these rights and to seek justice on the international forum.
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat prawa do ładu społecznego i międzynarodowego na przykładzie działań ONZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wiele aktów dotyczących praw człowieka, takich jak deklaracje i prawnie wiążące prawa. Wniosek jest taki, że niekwestionowanym osiągnięciem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest przyjęcie dużej liczby aktów prawnych, które gwarantują porządek społeczny i międzynarodowy. Mimo to nie ma skutecznych mechanizmów gwarantujących te prawa i szukania sprawiedliwości na forum międzynarodowym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25879
DOI: 10.14746/pp.2020.25.3.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Zarna.pdf353.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.