Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25881
Title: The Impact of Globalization on the Structural Power Control of Developed States in the 1990s and 2000s
Other Titles: Wpływ globalizacji na kontrolę siły strukturalnej w państwach rozwiniętych w latach 90. i 2000
Authors: Shlomo, Waichman
Keywords: globalization
developed states
governance
welfare states
capital markets
labor market
globalizacja
kraje rozwinięte
zarządzanie
państwa opiekuńcze
rynki kapitałowe
rynek pracy
Issue Date: 2020
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3, s. 29-37.
Abstract: Due to its very nature, globalization undermines the government control. This paper focuses on the impact of globalization on developed states. In particular, it analyzes how globalization has affected each of the following four institutions: (i) governance, (ii) capital markets, (iii) welfare state, and (iv) labor market. This can be summarized as follows: governments have become limited in their decision making, domestic capital markets have transformed into branches of the global market and thus have not been able to freely promote domestic interests, the welfare state serves capitalism rather than protects the society and reduces inequality, and the labor market experiences the migration of workers to developed states, whereas industries moved offshore to developing states.
Ze względu na swój charakter globalizacja podważa kontrolę rządu. W artykule skupiono się na wpływie globalizacji na kraje rozwinięte. W szczególności analizuje, w jaki sposób globalizacja wpłynęła na każdą z czterech następujących instytucji: (i) zarządzanie, (ii) rynki kapitałowe, (iii) państwo opiekuńcze oraz (iv) rynek pracy. Można to podsumować następująco: rządy ograniczyły się w podejmowaniu decyzji, krajowe rynki kapitałowe przekształciły się w gałęzie rynku globalnego i tym samym nie były w stanie swobodnie promować interesów wewnętrznych, państwo opiekuńcze służy raczej kapitalizmowi niż chroni społeczeństwo i zmniejsza nierówności, a rynek pracy doświadcza migracji pracowników do krajów rozwiniętych, podczas gdy branże przeniosły się za granicę do krajów rozwijających się.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25881
DOI: 10.14746/pp.2020.25.3.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Waichman-Shlomo.pdf359.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.