Społeczno-ekonomiczne implikacje polityki prorodzinnej w Polsce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Socio-economic implications of pro-family policy in Poland
Abstract
Zasadniczym przedmiotem analizy podjętej w niniejszej rozprawie są implikacje radykalnej zmiany w polityce prorodzinnej w Polsce, która nastąpiła wraz z wprowadzeniem Programu Rodzina 500 plus. Głównym celem podjętych badań, których wynik został zaprezentowany w niniejszej rozprawie, jest próba oceny skuteczności rzeczonej reformy. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia, a zastosowana konstrukcja ma charakter chronologiczno-problemowy. W pierwszym rozdziale pracy zatytułowanym: Polityka prorodzinna jako element polityki społecznej dokonano zdefiniowania i omówienia najważniejszych pojęć z zakresu polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki prorodzinnej. Drugi rozdział: Modele polityki prorodzinnej w wybranych państwach, zawiera omówienie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa na tle państw europejskich, jako głównego determinantu zmian w polityce skierowanej wobec rodziny oraz wyróżniające się rozwiązania stosowane w wybranych europejskich państwach. Rozdział trzeci: Skuteczność polityki prorodzinnej w Polsce w latach 1990-2015, stanowi zestawienie i ocenę rozwiązań prorodzinnych stosowanych w Polsce w tym okresie. W czwartym rozdziale: Społeczno-ekonomiczne efekty wprowadzenia zmian w polityce rodzinnej w Polsce w latach 2015-2018 dokonano próby oceny stopnia wpływu Programu Rodzina 500 plus na poziom dzietności oraz sytuację ekonomiczną polskich rodzin. Ostatni, piąty rozdział: Program Rodzina 500 plus w świetle opinii publicznej, zawiera analizę zastanych danych badań opinii publicznej oraz prezentację wyników badań własnych.
The subject of the doctoral dissertation was situated in the area of research on family policy, which is one of the most important segments of social policy. The main subject of the analysis undertaken in this dissertation are the implications of a radical change in family-friendly policy in Poland that followed the introduction of the „Family 500 plus” program. The work consists of five chapters, introduction and ending, and the construction used is chronological and problematic. In the first chapter of the work entitled: Family policy as an element of social policy, the most important social policy concepts were defined and discussed, with particular emphasis on family policy. The second chapter: the pro-family policy models in selected countries, provides an overview of the process of aging of the Polish society against the background of European countries, as the main determinant of changes in policies directed towards the family and distinctive solutions used in selected European countries. Chapter Three: The effectiveness of family policy in Poland in the years 1990-2015, represents a summary and evaluation of pro-family solutions used in Poland during this period. In the fourth chapter: Socio-economic effects of introducing changes in family policy in Poland in 2015-2018, an attempt was made to assess the extent of the impact of the „Family 500 plus” program on the fertility rate and the economic situation of Polish families. The last, fifth chapter: „Family 500 plus” program in the light of public opinion, contains analysis of existing public opinion research data and presentation of own research results.
Description
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Sponsor
Keywords
polityka rodzinna, family policy, polityka prorodzinna, pro-family policy, współczynnik dzietności, fertility rate, świadczenie 500 plus, Family 500 plus
Citation
DOI
Creative Commons License