Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25966
Title: Right to Privacy and State Policy on Cyber Security. Necessity or Threat from the State
Other Titles: Prawo do prywatności a polityka państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Konieczność czy zagrożenie ze strony państwa
Authors: Maciejewski, Robert
Keywords: right to privacy
cyberspace
cyber security
mass surveillance
prawo do prywatności
cyberprzestrzeń
cyberbezpieczeństwo
masowa inwigilacja
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13,2020, ss. 379-394.
Abstract: In the era of extremely rapid technological development, the state is directing particular interest towards security in cyberspace and cyber security is becoming a dominant value in its policy. Such a policy may cause a number of negative consequences, such as the willingness to introduce legal regulations that may limit civil rights and freedoms, and in the next stage may lead to violence. As a result, their implementation causes excessive, and often unauthorized, interference of public authorities in the sphere of citizens’ privacy. It should also be stressed that the global nature of the Internet means that mechanisms based on territoriality in a rather limited way ensure effective protection of individual rights against violations by public authorities in cyberspace. In addition to significant physical damage and direct financial losses, the mere likelihood of future cyber threats may cause social distrust and unwillingness to work with new technologies.
W dobie niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego szczególne zainteresowanie państwo kieruje ku bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni, a dominującą wartością w jego polityce staje się cyberbezpieczeństwo. Tego rodzaju polityka może wywołać szereg negatywnych konsekwencji, do których można zaliczyć m.in. chęć wprowadzenia regulacji prawnych, które ograniczać mogą prawa i swobody obywatelskie, a w następnym etapie mogą prowadzić do stosowania przemocy. Skutkiem tego, ich realizacja powoduje nadmierną, a niejednokrotnie nieuprawnioną ingerencję organów publicznych w sferę prywatności obywateli. Należy też podkreślić, że globalny charakter Internetu sprawia, iż mechanizmy oparte na terytorialności w dość ograniczony sposób zapewniają skuteczną ochronę praw jednostek przed naruszeniami ze strony władzy publicznej w cyberprzestrzeni. Obok dużych szkód fizycznych i bezpośrednich strat finansowych, samo prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłych cyberzagrożeń wywoływać może społeczną nieufność i niechęć do pracy z nowymi technologiami.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25966
DOI: 10.14746/ps.2020.1.23
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-MECIEJEWSKI.pdf341.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.