Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25973
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBondarenko, Sergii-
dc.contributor.authorNagornyak, Tetyana-
dc.contributor.authorPolovyi, Mykola-
dc.date.accessioned2021-01-08T07:06:25Z-
dc.date.available2021-01-08T07:06:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 265-279.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25973-
dc.description.abstractThe paper is devoted to an analysis of the institutional mechanisms that ensure national security in the information space of several leading countries – the United States, the United Kingdom and the Russian Federation. It is stated that institutional mechanisms that ensure national security in the information space of the leading countries all have a similar structure. The main components of these mechanisms involve public authorities (state leaders – president or prime minister, government, ministries, and agencies), local government bodies, civil society institutions, the academic community, business community, and the media. The gradual expansion of the system of institutions that ensure national security in the information space and increase in their powers occurs in all these states. The analysis also demonstrates the paradigm shifts in the development and implementation of US and UK information policy in the context of modern nonlinear processes. Paradigmatic shifts are currently being reoriented towards the interests and needs of target audiences, diversification of channels and mechanisms of the distribution of meaning (strategic narratives) in the information space, from vertical to horizontal interaction with internal and external audiences. Emphases are shifting to the involvement of a wide range of institutions and other stakeholders in the implementation of information policy and delegation of powers from the center to the periphery, while preserving the main parameters of the policy established by state structures.pl
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie mechanizmów instytucjonalnych zapewniających bezpieczeństwo narodowe w przestrzeni informacyjnej kilku najważniejszych państw świata – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Federacji Rosyjskiej. Stwierdzono, że mechanizmy instytucjonalne zapewniające bezpieczeństwo narodowe w przestrzeni informacyjnej państw będących liderami światowymi mają podobną strukturę. Główne składowe tych mechanizmów obejmują władze publiczne (przywódcy państw – prezydent lub premier, rząd, ministerstwa i agencje), organy samorządu terytorialnego, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickie, biznesowe i media. We wszystkich analizowanych państwach następuje stopniowa rozbudowa systemu instytucji zapewniających bezpieczeństwo narodowe w przestrzeni informacyjnej oraz zwiększanie ich uprawnień. Przeprowadzona analiza ukazuje również zmiany paradygmatu w zakresie tworzenia i wdrażania polityki informacyjnej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w kontekście nowoczesnych procesów nieliniowych. Obecne zmiany paradygmatów oznaczają przeorientowanie na interesy i potrzeby odbiorców docelowych, dywersyfikację kanałów i mechanizmów dystrybucji znaczeń (narracje strategiczne) w przestrzeni informacyjnej, od interakcji pionowej do poziomej z odbiorcami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Akcent przenosi się na zaangażowanie szerokiego grona instytucji i innych interesariuszy w realizację polityki informacyjnej i delegowanie uprawnień z centrum na peryferie, przy zachowaniu głównych parametrów polityki ustalonych przez struktury państwowe.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectensure national securitypl
dc.subjectinformation spacepl
dc.subjectinstitutional mechanismspl
dc.subjectUnited Statespl
dc.subjectUnited Kingdompl
dc.subjectRussian Federationpl
dc.subjectzapewnienie bezpieczeństwa narodowegopl
dc.subjectprzestrzeń informacyjnapl
dc.subjectmechanizmy instytucjonalnepl
dc.subjectStany Zjednoczonepl
dc.subjectWielka Brytaniapl
dc.subjectFederacja Rosyjskapl
dc.titleInstitutional Mechanism to Ensure National Security in the Information Space of the United States, the United Kingdom and the Russian Federationpl
dc.title.alternativeInstytucjonalne mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w przestrzeni informacyjnej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Federacji Rosyjskiejpl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2020.1.16-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-BONDARENKO_NAGORNYAK_POLOVYI.pdf338.27 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.