Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25982
Title: The Role of Germany in the Transnistria Conflict
Other Titles: Rola Niemiec w konflikcie o Naddniestrze
Authors: Koszel, Bogdan
Keywords: Germany
Transnistria
conflict
OSCE
EU
Niemcy
Naddniestrze
konflikt
OBWE
UE
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 111-127.
Abstract: The author indicates in the article that the conflict over Transnistria was not int the field of German close interests. The main task of the German government was to maintain good relations with Russia and to grant it the role of the main mediator in the dispute between Moldova and rebellious Transnistria. On the other hand, Germany, as an EU member, sought to stabilize the region and to bring about democratic and pro-European changes in Moldova. Berlin supported negotiations between the conflicted parties within the OSCE framework albeit aware that they were a sham and would not contribute to the resolution of the conflict. Both the people of Transnistria and Moldova are committed to maintaining the status quo. The absence of physical violence and minor economic and legal tensions have encouraged Western Europe to remain indifferent to Transnistria’s problems. In the article the author used the following research methods: historical, descriptive, source analysis and decision making method.
Autor w artykule wskazuje, że konflikt o Naddniestrze nie leżał w polu niemieckich bliskich zainteresowań. Pierwszoplanowym zadaniem niemieckich rządów było utrzymanie dobrych relacji z Rosją i przyznanie jej roli głównego mediatora w sporze pomiędzy Mołdawią i zbuntowanym Naddniestrzem. Z drugiej strony, Niemcom jako członkowi UE zależało na stabilizacji tego regionu, demokratycznych i proeuropejskich przemianach w Mołdawii. W Berlinie wspierano rokowania pomiędzy skonfliktowanymi stronami w ramach OBWE, mając świadomość, że mają one pozorowany charakter i nie przyczynią się do rozwiązania konfliktu. Zarówno mieszkańcom Naddniestrza, jak i Mołdawii zależy na utrzymaniu istniejącego status quo. Brak aktów fizycznej przemocy i drobne spięcia na tle gospodarczym i prawnym sprzyjają zachodniej obojętności wobec problemów Naddniestrza. W artykule autor wykorzystał metody badawcze: metodę historyczną, deskryptywną, analizy źródeł i metodę decyzyjną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25982
DOI: 10.14746/ps.2020.1.7
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07-KOSZEL.pdf343.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.