Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26011
Title: Between Relative Deprivation and Gratification: A Study in the Gals for Gals’ Sense of Reproductive Security
Other Titles: Między relatywną deprywacją a gratyfikacją: studium poczucia bezpieczeństwa reprodukcyjnego Dziewuch
Authors: Rak, Joanna
Keywords: protest movement
pro-choice movement
contentious politics
Dziewuchy Dziewuchom (Gals for Gals)
political conflict
relative deprivation theory
ruch protestu
ruch pro-choice
kontestacja polityczna
Dziewuchy Dziewuchom
konflikt polityczny
teoria względnych deprywacji
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, 4, s. 95-106.
Abstract: The study examines the political thought of the pro-choice Dziewuchy Dziewuchom (Gals for Gals) movement, which was active in Poland in 2016–2018. The main goal of the analysis was to determine how the sense that one’s needs were satisfied was changing during the political activity of the Gals and to what extent these changes depended on the external stimuli provided by Polish Parliament working on two bills to tighten the anti-abortion law. The research issues were resolved using qualitative source analysis, relational content analysis and the dyad of the theoretical categories of relative deprivation (RD) and gratification (RG). The study shows that the Gals for Gals movement created an internally coherent picture of their situation. However, relative deprivation and gratification were manifested only immediately after the movement was established and on its first anniversary. The manifestations did not depend on external stimuli provided by the successive stages of the legislative processes. The manifestations of deprivation served the purpose of discursive self-legitimation of the movement, and of gratification expressed organizational success. These types of attitudes emerged during the second stage, that is after the rejection of the first bill at the second reading, when the Gals discursively self-relegitimated the movement and expressed a sense of organizational success and satisfaction of the need for social recognition. This means that the Gals were not satisfied with achieving the goals of the movement, and the efforts to neutralize relative deprivation did not motivate their political activity.
Przedmiotem badania jest myśl polityczna ruchu pro-choice Dziewuchy Dziewuchom, który działał w latach 2016–2018 w Polsce. Główny cel analizy to ustalenie jak zmieniało się poczucie zaspokojenia potrzeb w czasie aktywności politycznej Dziewuch oraz w jakim stopniu zmiany te były uzależnione od bodźców zewnętrznych w postaci prac w Sejmie RP nad dwoma projektami ustaw o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Do rozwiązania problemów badawczych wykorzystano jakościową analizę źródeł, relacyjną analizę zawartości oraz diadę kategorii teoretycznych relatywnych deprywacji i gratyfikacji. Badanie pokazuje, że Dziewuchy stworzyły wewnętrznie spójny obraz swojej sytuacji. Manifestacje względnych deprywacji i gratyfikacji wystąpiły jednak tylko bezpośrednio po powstaniu ruchu i podczas pierwszej rocznicy działalności. Nie były one uzależnione od bodźców zewnętrznych w postaci etapów procesów legislacyjnych. Deprywacje służyły do dyskursywnej autolegitymizacji ruchu, a gratyfikacje do manifestacji sukcesu organizacyjnego. Podczas drugiego okresu, gdy wystąpiły te typy postaw, czyli po odrzuceniu pierwszego projektu w drugim czytaniu, Dziewuchy dyskursywnie autorelegitymizowały ruch oraz dawały wyraz poczucia sukcesu organizacyjnego i zaspokojenia potrzeby uznania społecznego. Oznacza to, że realizacja celów ruchu nie przynosiła Dziewuchom satysfakcji, a dążenie do neutralizacji względnych deprywacji nie stanowiło motywacji aktywności politycznej.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26011
DOI: 10.14746/pp.2020.25.4.7
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07-Rak.pdfGłówny artykuł395.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.