Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26039
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZiemski, Krystian M. Promotor-
dc.contributor.authorKudra-Ostrowska, Anna-
dc.date.accessioned2021-02-04T08:51:23Z-
dc.date.available2021-02-04T08:51:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26039-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest problematyka następstwa prawnego organów administracji publicznej w zakresie kompetencji administracyjnoprawnych ujmowana jako skutek zmian w zasadniczym podziale terytorialnym kraju. Celem podjętej analizy jest wykazanie prawdziwości hipotezy, zgodnie z którą zmiana właściwości miejscowej organów administracji publicznej w związku ze zmianami w zasadniczym podziale terytorialnym kraju nie przerywa, ani nie zmienia treści stosunków prawnych zawiązanych przez organ-poprzednika prawnego, stosunki te są bowiem ex lege kontynuowane przez organ-następcę prawnego – niezależnie od tego, czy zmiana terytorialna polega na utworzeniu nowej jednostki samorządu terytorialnego, zniesieniu jednostki istniejącej, podziale jednostki, połączeniu jednostek, czy wyłącznie na zmianie granic pomiędzy jednostkami. Zakresem przeprowadzonych badań objęto w szczególności: problematykę kontynuacji wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych po zmianie właściwości miejscowej organów w związku ze zmianami w zasadniczym podziale terytorialnym kraju, ważności aktów administracyjnych wydanych przez organ, który utracił właściwość w związku z tymi zmianami, zasad wyznaczania organów nadzoru w postępowaniach nadzwyczajnych w związku z ww. zmianami, a także obowiązywania aktów prawa miejscowego po wejściu w życie ww. zmian na obszarach objętych tymi zmianami.pl_PL
dc.description.abstractThe subject matter of the dissertation is the issue of the legal succession of public administration bodies in the scope of administrative and legal competences, which is presented as a result of changes in the fundamental territorial division of the country. The aim of the analysis is to demonstrate the truthfulness of the hypothesis that a change in the local jurisdiction of public administration bodies due to changes in the fundamental territorial division of the country does not interrupt or change the content of the legal relations established by the body - legal predecessor, as these relations are continued ex lege by the body - legal successor. The scope of the conducted research covered in particular the following issues: continuation of initiated and unfinished administrative proceedings after the change of local jurisdiction of the bodies in connection with the changes in the fundamental territorial division of the country, validity of administrative acts issued by the body which lost jurisdiction in connection with these changes, rules of appointing supervisory bodies in extraordinary proceedings in connection with the above-mentioned changes, as well as validity of local law acts after the entry into force of the above changes in the areas covered by these changes.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectzasadniczy podział terytorialnypl_PL
dc.subjectsukcesja ustrojowapl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectkompetencjepl_PL
dc.subjectorgan administracji publicznejpl_PL
dc.subjectfundamental territorial division of the countrypl_PL
dc.subjectlegal successionpl_PL
dc.subjectlocal governmentpl_PL
dc.subjectcompetencespl_PL
dc.subjectpublic administration bodiespl_PL
dc.titleAdministracyjnoprawna sukcesja ustrojowa przy zmianach w zasadniczym podziale terytorialnympl_PL
dc.title.alternativeLegal succession in the scope of administrative and legal competences as a result of changes in the fundamental territorial division of the countrypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.