Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26259
Title: Otrzymywanie, charakterystyka oraz właściwości fizykochemiczne grafenu oraz innych materiałów dwuwymiarowych
Other Titles: Exfoliation, characterization and physicochemical properties of graphene and other two-dimensional materials
Authors: Janica, Iwona
Advisor: Ciesielski, Artur. Promotor
Keywords: materiały dwuwymiarowe
two-dimensional materials
rozwarstwienie
exfoliation
grafen
graphene
MoS2
MoS2
wermikulit
vermiculite
Issue Date: 2021
Abstract: Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest rozwarstwienie różnych materiałów 2D metodami, top-down takimi jak rozwarstwianie elektrochemiczne, chemiczne, wspomagane ultradźwiękami, a także wspomagane siłami ścierającymi w fazie ciekłej, w celu otrzymania ultracienkich i pozbawionych defektów płatków 2D, w tym grafenu, dwusiarczek molibdenu (MoS2) i wermikulitu. Właściwości fizykochemiczne otrzymanych płatków 2D zostały zbadane z wykorzystaniem technik mikroskopowych, spektroskopowych i spektrofotometrycznych, w tym mikroskopu sił atomowych (AFM), skaningowego (transmisyjnego) mikroskopu elektronowego (SEM i STEM), rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS), spektroskopii Ramana i spektrofotometrii UV-Vis. Jako weryfikację koncepcji wytworzono tranzystory polowe z bramkowaniem wstecznym (FET) w celu przeprowadzenia charakterystyki elektronicznej zarówno grafenu, jak i ultracienkiego MoS2, natomiast przewodnictwo cieplne zbadano w przypadku wermikulitu. Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej wpisują się w aktualne trendy chemii materiałowej i przyczyniają się do rozwoju materiałów 2D, a także dziedziny chemii materiałów związanej z zastosowaniem w życiu codziennym.
The aim of this PhD dissertation is the exfoliation of various 2DMs using top-down methods, such as electrochemical, chemical, ultrasound-assisted as well as shear force-assisted liquid phase exfoliation, towards ultrathin and defect-free 2D sheets, including graphene, molybdenum disulfide (MoS2) and vermiculite. The physicochemical properties of as-obtained 2D sheets were investigated by making use of microscopic, spectroscopic and spectrophotometric techniques including atomic force microscopy (AFM), scanning (transmission) electron microscopy (SEM and STEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Raman spectroscopy and UV-Vis spectrophotometry. As a proof-of-concept, back-gated field-effect transistors (FETs) were fabricated in order to perform electrical characterization of both graphene and ultrathin MoS2, while thermal conductivity was investigated in the case of vermiculite. Research conducted within this PhD dissertation is in line with current trends in material chemistry and contributes to development of 2D materials as well as area of material science connected with the application in everyday life.
Sponsorship: The research included in the following thesis was supported by fundsfrom National ScienceCentre (grant PRELUDIUM no. 2018/29/N/ST5/00054 and grant SONATA BIS no.2015/18/E/ST5/00188) and by grant no. POWR.03.02.00-00-I023/17 co-financed by theEuropean Union through the European Social Fund under the Operational ProgramKnowledge Education Development.
Description: Wydział Chemii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26259
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska I. Janica final.pdf
  Restricted Access
22.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.