Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGromadzka, Beata. Promotor-
dc.contributor.advisorUdzik, Beata. Promotor-
dc.contributor.authorCzechowska, Zuzanna-
dc.date.accessioned2021-04-30T13:02:04Z-
dc.date.available2021-04-30T13:02:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26262-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznejpl
dc.description.abstractCelem rozprawy doktorskiej jest zaproponowanie rozwiązań dydaktycznych, które mogą zostać wykorzystane w edukacji polonistycznej na poziomie szkoły podstawowej i służyć rozwijaniu twórczych postaw uczniów. W swoich badaniach sięgam do metodologii nauk społecznych. Interesują mnie metody wpisujące się w strategię badań jakościowych, które pozwoliły na rozpoznanie sytuacji wyjściowych w celu zaprojektowania adekwatnych rozwiązań praktycznych. Najwłaściwsze dla poszukiwania odpowiedzi na stawiane przeze mnie pytania i problemy są badania w działaniu. Zawarte w rozprawie propozycje dydaktyczne zostały wypracowane, a następnie przetestowane, na gruncie mojej praktyki zawodowej. W części teoretycznej rozprawy odwołuję się do stanu badań na temat twórczości, głównie prac psychologów i pedagogów oraz dydaktyków polonistycznych. Źródeł współczesnych koncepcji doszukuję się w pracach Celestyna Freineta, Janusza Korczaka oraz Marii Montessori. W części praktycznej opisuję wpływ podjętych działań dydaktycznych na rozwój różnych komponentów twórczej postawy dzieci i młodzieży. Obserwacje z badań w działaniu prowadzą do ostatecznych wniosków oraz wyznaczenia możliwych kierunków prowadzenia dalszych badań nad podjętą problematyką.pl
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to propose didactic solutions that can be used in Polish language education at the primary school level and serve to develop creative attitudes of students. In my research, I refer to the methodology of social sciences. I was interested in the methods that fit into the qualitative research strategy, which allowed for the identification of initial situations in order to design adequate practical solutions. Action research is the most appropriate for the search for answers to the questions and problems I pose. The didactic proposals included in the dissertation were developed and then tested on the basis of my professional practice. In the theoretical part of the dissertation, I refer to the state of research on creativity, mainly the works of psychologists, educators and Polish language educators. I look for the sources of contemporary concepts in the works of Celestyn Freinet, Janusz Korczak and Maria Montessori. In the practical part, I describe the impact of the didactic activities on the development of various components of the creative attitude of children and adolescents. The observations from the action research lead to final conclusions and determination of possible directions for further research on the issues raised.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectedukacja polonistycznapl
dc.subjectdydaktykapl
dc.subjectpostawa twórczapl
dc.subjectkreatywnośćpl
dc.subjectpolish educationpl
dc.subjectdidacticspl
dc.subjectcreative attitudepl
dc.subjectcreativitypl
dc.titleOtworzyć umysł. Dydaktyka polonistyczna wobec rozwijania twórczych postaw uczniów w szkole podstawowejpl
dc.title.alternativeOpening the mind. Polish studies didactics towards the development of creative attitudes of students in primary schoolpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzanna_Czechowska_rozprawa_doktorska.pdf
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.