Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26279
Title: Wadliwość uchwał spółek osobowych
Other Titles: Defectiveness of the resolutions in partnerships
Authors: Chudziński, Bartosz
Advisor: Gutowski, Maciej. Promotor
Keywords: uchwały spółek osobowych
wadliwość uchwał
zaskarżanie uchwał spółek osobowych
nieważność uchwały
bezskuteczność uchwały
defectiveness of the resolutions
undermining partners’ resolutions
Issue Date: 2021
Abstract: Niniejsza praca za cel stawia sobie gruntowne zbadanie problematyki wadliwości uchwał spółek osobowych. Tematyka ta, choć w praktyce nie mniej doniosła niż w przypadku spółek kapitałowych, jak dotąd nie spotkała się bowiem z równym zainteresowaniem ze strony piśmiennictwa. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań, jest zawarta w Rozdziale I analiza cywilnoprawnego charakteru uchwał oraz ich miejsca na tle pozostałych, kolektywnych decyzji, jakie podejmowane są w ramach struktur wewnętrznych spółek osobowych. W kolejnych trzech rozdziałach (Rozdziały II-IV) omawiane są natomiast rodzajowo wyróżnione naruszenia, jakie skutkować mogą wadliwością uchwały. W szczególności badane są konsekwencje sprzeczności z ustawą, umową spółki oraz pozostałymi normami o charakterze pozaustawowym. Rozważania te przede wszystkim koncentrują się wokół odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu poszczególnych naruszeń na skuteczność uchwał, dopuszczalności ich zaskarżania oraz właściwości przepisów mających zastosowanie w poszczególnych przypadkach naruszeń. Praktycznym skutkom tych uchybień poświęcony został natomiast Rozdział V, dotyczący procesowych aspektów zaskarżania uchwał spółek osobowych. Całość pracy kończą wnioski de lege lata oceniające obecny stan przedmiotowej regulacji oraz wnioski de lege ferenda, w których zaproponowane zostały kierunki zmian legislacyjnych w zakresie omawianej regulacji.
The aim of this thesis is to examine the issue of defectiveness of the resolutions in partnerships. This issue shows a great importance for the practice, even though it has not been yet a subject of a more comprehensive academic study. Chapter I contains the analysis of the legal nature of the resolutions and study the relation between the resolutions and the other collective decisions that are made by partners. The following three chapters (Chapters II-IV) discuss various violations that may result in a resolution being defective. In particular, the consequences of the resolution being contrary to the statute law and it’s violations of the articles of association and other standards are examined. This part of the thesis mainly focuses on how each of the violations effect the resolution and if is it possible to challenge the resolution on these grounds. It is also discussed which of the statutory provisions shall be applied in a case of each violation. Chapter V focuses on the procedural aspects of challenging the resolutions at court. The thesis is summarized by de lege lata conclusions in which an assessment of the current state of the regulation concerning partners’ resolutions is made. In the following de lege ferenda conclusions some legal changes for the future are proposed.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26279
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartosz Chudziński. Wadliwość uchwał spółek osobowych.pdf
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.