Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26292
Title: Synteza alkaloidopodobnych pochodnych piperydyny z 2-pirydonów
Other Titles: Synthesis of alkaloid-like piperidine compounds from 2-pyridones
Authors: Idzik, Tomasz Jacek
Advisor: Sośnicki, Jacek G. Promotor
Keywords: 2-pirydony
alkaloidopodobne pochodne piperydyny
magneziany
strategia DOS
reakcje cyklizacji
2-pyridones
alkaloid-like piperidine derivatives
magnesates
DOS strategy
cyclization reactions
Issue Date: 2021
Abstract: W pracy opisano badania dotyczące syntezy policyklicznych pochodnych piperydyny, które swoją strukturą nawiązują do centralnych szkieletów alkaloidów takich jak: morfina, haouamina A, emetyna, czy johimbina. Syntezę tych układów przeprowadzono w myśl strategii DOS. Jako proste substraty wybrano 2-pirydony, które poddano addycji nukleofilowej z magnezianami R3MgLi typu benzylowego otrzymując 6(4)-benzylo-3,6(3,4)-dihydropirydyn-2(1H)-ony. Stosując optymalne warunki bromocyklizacji (NBS/P(OPh)3/MeNO2), przekształcono addukty-C6 w 11-bromo-2,6-metanobenzo[d]azocyn-4(1H)-ony (centralny szkielet morfiny). Związki te w obecności t-BuOK przekształcono w azacyklopropa[jk]fluoreny, które zredukowane w układzie NaBH4/NiCl2·6H2O generowały pochodne indeno[2,1-c]pirydyny i metanobenzo[d]azocyny. Opracowano syntezę układu indeno[2,1-b]pirydyny (szkielet haouminy A) w oparciu o cyklizację benzynową 6-(2 fluorobenzylo)podstawionych δ-laktamów. Przedstawiono metodę cyklizacji N aryloetylopodstawionych γ,δ-nienasyconych δ laktamów w obecności TIPSOTf, w której otrzymano m. in. pochodne pirydo[2,1-a]izochinolin-4-onu (szkielet emetyny) i indolo[2,3-a]chinolizyn-4(1H)-onu (szkielet johimbiny). Zaproponowano mechanizmy w/w reakcji i ustalono struktury nowych związków stosując metody spektroskopowe (NMR, IR, HRMS). Zbadano aktywność przeciwnowotworową niektórych otrzymanych produktów.
The paper describes research on the synthesis of polycyclic piperidine derivatives, the structure of which refer to the central skeletons of alkaloids: morphine, haouamine A, emetine or yohimbine. The synthesis of these structures was based on the DOS strategy. 2-Pyridones were used as substrates, which were subjected to nucleophilic addition with benzyl-type R3MgLi to obtain 6(4)-benzyl-3,6(3,4)-dihydropyridin-2(1H)-ones. Using optimal bromocyclization conditions (NBS/P(OPh)3/MeNO2), the C6-adducts were converted to 11-bromo-2,6-methanobenzo[d]azocin-4(1H)-ones (morphine backbone). These compounds in the presence of t BuOK were transformed to azacyclopropa[jk]fluorenes, which reduced in the NaBH4/NiCl2·6H2O system generated indeno[2,1-c]pyridines and methanobenzo[d]azocines. The synthesis of the indeno[2,1-b]pyridine system (haoumine A skeleton) based on benzyne cyclization of 6-(2-fluorobenzyl)substituted δ lactams was developed. The method of cyclization of N-arylethylsubstituted γ,δ unsaturated δ-lactams with TIPSOTf was presented to obtain pyrido[2,1-a]isoquinolin-4-one (emetine backbone) and indolo[2,3-a]quinolizin-4(1H)-one (yohimbine backbone) derivatives. The mechanisms of new reactions were proposed and the structures of all compounds were determined using spectroscopic methods (NMR, IR, HRMS). The antitumor activity of some of the obtained products was investigated.
Sponsorship: Badania w ramach niniejszej pracy doktorskiej zostały częściowo ufundowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu o numerze 2016/23/N/ST5/00101, zatytułowanego „Synteza różnorodnych alkaloidopodobnych pochodnych piperydyny jako nowych struktur wiodących potencjalnych leków”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 12
Description: Wydział Chemii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26292
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska_Tomasz Jacek Idzik.pdf
  Restricted Access
57.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.