Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŻyromski, Marek. Promotor-
dc.contributor.advisorOssowski, Szymon. Promotor pomocniczy-
dc.contributor.authorKujawa, Dawid-
dc.date.accessioned2022-04-05T12:16:42Z-
dc.date.available2022-04-05T12:16:42Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26787-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl
dc.description.abstractProblemem badawczym dysertacji są zmiany jakie zachodzą w mediach audiowizualnych, w szczególności to jak postęp technologiczny, dostępność urządzeń rejestrujących i Internet zmieniają dotychczasowe formy audiowizualne, a także jak popularna platforma internetowa do rozpowszechniania treści jaką jest YouTube oddziałuje na kulturę oraz inne media, zwłaszcza „tradycyjne”. Przedmiotem badań była platforma YouTube oraz internetowi twórcy funkcjonujący w polskiej przestrzeni serwisu. Głównym celem było zbadanie i przedstawienie specyfiki funkcjonowania twórców internetowych publikujących treści w obrębie platformy YouTube. Praca wykorzystuje metody jakościowe, a dokładniej - ustrukturyzowany pogłębiony wywiad indywidualny (IDI). Dodatkowo dysertacja poddaje analizie społeczność serwisu, platformę YouTube samą w sobie oraz zakres usług jakie oferuje, a także dokonana zostaje próba określenia jej pozycji względem mediów „tradycyjnych”, zwłaszcza telewizji. Rozprawa została także poszerzona o kontekst pandemii COVID-19 i jej skutków względem twórców funkcjonujących w polskiej przestrzeni platformy YouTube. Praca poddaje również analizie pojęcie audiowizualności oraz czynniki, zwłaszcza technologiczne, które umożliwiły wielu osobom tworzenie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych na szeroką skalę oraz podejmowanie atrakcyjnych działań zarobkowych. Dysertacja podejmuje również rozważania nad pojęciami konwergencji i dywergencji mediów oraz kultury uczestnictwa, które to w dobie współczesnych przemian, zdają się materializować na platformie YouTube.pl
dc.description.abstractThe research problem of the dissertation are the changes taking place in audiovisual media, in particular how technological progress, the availability of recording devices and the Internet change the existing audiovisual forms, as well as how the popular internet platform for disseminating content, i.e. YouTube, affects culture and other media, especially "traditional ". The subject of the research was the YouTube platform and internet creators operating in the Polish space of the website. The main goal was to investigate and present the specificity of the functioning of internet creators publishing content on the YouTube platform. The work uses qualitative methods, and more precisely - a structured in-depth individual interview (IDI). In addition, the dissertation analyzes the website community, the YouTube platform itself and the range of services it offers, and an attempt is made to determine its position in relation to "traditional" media, especially television. The dissertation was also expanded to include the context of the COVID-19 pandemic and its effects on creators operating in the Polish space of the YouTube platform. The work also analyzes the concept of audiovisualism and factors, especially technological ones, which enabled many people to create and disseminate audiovisual materials on a large scale and to undertake attractive profit-making activities. The dissertation also considers the concepts of media convergence and divergence as well as the participatory culture, which seem to materialize on the YouTube platform in the era of modern transformations.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectYouTubepl
dc.subjectkultura uczestnictwapl
dc.subjectaudiowizualnośćpl
dc.subjectnowe mediapl
dc.subjectkonwergencjapl
dc.subjectYouTubepl
dc.subjectparticipatory culturepl
dc.subjectaudiovisualpl
dc.subjectnew mediapl
dc.subjectconvergencepl
dc.titleAudiowizualna kultura uczestnictwa w dobie konwergencji i dywergencji mediów na przykładzie platformy YouTube w Polscepl
dc.title.alternativeAudiovisual participatory culture in the era of media convergence and divergence on the example of YouTube platform in Polandpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dawid Kujawa - Rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
20.26 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.