Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26963
Title: Tworzenie podmiotów leczniczych i jednostek organizacyjnych w stanie epidemii SARS-CoV-2 – ocena rozwiązań prawnych
Other Titles: Creation of medical entities and organizational units in the state of the SARS-CoV-2 epidemic – evaluation of legal solutions
Authors: Skrenty, Żaklina
Keywords: SARS-CoV-2
COVID
specustawa COVID
COVID Act
podmiot leczniczy
medical entity
epidemia
epidemic
choroba zakaźna
infectious disease
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.31-43.
Abstract: Epidemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do powstania nowych wyzwań dla jednostek ludzkich oraz zorganizowanych struktur społecznych i politycznych na całym świecie. Epidemia również w Polsce spowodowała konieczność realizacji szeregu nowych zadań przez organy administracji publicznej. Do ich realizacji niezbędne są narzędzia, a za takie uznać należy nie tylko środki organizacyjne i techniczne, ale przede wszystkim środki prawne. Zagrożenie epidemiczne przyczyniło się tym samym do stworzenia nowych aktów prawnych oraz szeregu nowelizacji już istniejących. Jednym z istotniejszych obszarów dotyczących funkcjonowania państwa w nowej rzeczywistości jest tworzenie podmiotów leczniczych, które są bezpośrednim narzędziem walki z epidemią. Za najważniejszą w tym obszarze regulację uznać należy tzw. specustawę COVID, która w sposób znaczący przyczyniła się do ułatwienia i przyspieszenia procedury tworzenia jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych, a tym samym zwiększenia ilości łóżek dla pacjentów wymagających hospitalizacji.
The SARS-CoV-2 virus epidemic has contributed to the emergence of new challenges for human individuals and organized social and political structures around the world. The epidemic in Poland has also necessitated the implementation of a number of new tasks by public administration bodies. In order to carry them out, tools are needed, and these should be considered to be not only organizational and technical means, but above all legal means. The epidemic threat has thus contributed to the creation of new legal acts and a number of amendments to the existing ones. One of the most important areas concerning the functioning of the state in the new reality is the creation of medical entities, which are a direct tool in the fight against the epidemic. The most important regulation in this area is the so-called COVID Act, which has significantly contributed to facilitating and speeding up the procedure of creating organizational units of medical entities, and thus increasing the number of beds for patients requiring hospitalization.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26963
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_02_Zaklina_Skrenty.pdf285.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.