Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26964
Title: Modelowanie polityki zdrowotnej na przykładzie analizy danych Open Data oraz zintegrowanego indeksu bezpieczeństwa zdrowotnego. Studium przypadku
Other Titles: Health policy modelling based on the analysis of open data and the Integrated Health Safety Index
Authors: Dajerling, Leonard
Keywords: Open Data
opieka zdrowotna
healthcare
predykcja
prediction
bezpieczeństwo zdrowotne
health security
Issue Date: 2022
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.45-60.
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest opis i analiza możliwości wykorzystania zaawansowanych metod obliczeniowych oraz zarządczych do modelowania polityki zdrowotnej. Obecnie Polska jest trzecim od końca państwem w rankingu OECD, która przeznacza nakłady na ochronę zdrowia niecałe 1570 dolarów, podczas gdy średnia w krajach OECD wynosi 3270 dolarów na obywatela. Wyzwania, jakie stawia starzejące się społeczeństwo, również nie napawa optymizmem, Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej współczynników dzietności. Na jedną Polkę przypada u nas jedynie 1,39 urodzonych dzieci (wg rankingu The World Factbook Polska zajmuje 212 pozycję na 224 państwa). Powyższe dane stawiają przed włodarzami wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne oraz odpowiednią alokacją sił i środków. Autor niniejszego artykułu podjął się zadania przeanalizowania dwóch modeli, których praktyczne wykorzystanie w innych państwach pozwoliło na znaczną redukcję kosztów (bez ograniczania wydatków) oraz zarządzanie w celu lokacji sił i środków w obszary szczególnie istotne (z pominięciem politycznych interesów). Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej powyższych rozwiązań pozwalają postawić tezę, że wykorzystanie rozwiązań podobnych do zintegrowanego indeksu bezpieczeństwa zdrowotnego (zaimplementowanego w polski system) oraz pełna digitalizacja i ujednolicenie systemu opieki zdro- wotnej pozwoli z jednej strony na lepsze zrozumienie rzeczywistych potrzeb, z drugiej na skutecz- niejszą alokację sił i środków oraz predykcję rosnących wyzwań.
The aim of this article is to describe and analyze the possibilities of using advanced computational and managerial methods for modeling health policy. Currently, Poland is the third last country in the OECD ranking, which spends less than USD 1,570 on health care, while the average in OECD countries is USD 3,270 per citizen. The challenges posed by the aging society are also not optimistic, Poland has one of the lowest fertility rates in the European Union. We have only 1.39 children per one Pole (according to the ranking of The World Factbook, Poland ranks 212 out of 224 countries). The above data pose challenges for the authorities related to the growing demand for medical services and the appropriate allocation of forces and resources. The author of this article undertook the task of analyzing two models, the practical use of which in other countries allowed for a significant reduction of costs (without limiting expenses) and management in order to allocate resources and resources in areas of particular importance (disregarding political interests). The conclusions from the comparative analysis of the above solutions allow for a thesis that the use of solutions similar to the integrated health safety index (implemented in the Polish system) and full digitization and unification of the health care system will allow, on the one hand, a better understanding of the real needs, and on the other hand, a more effective allocation of forces and resources as well as prediction of growing challenges.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26964
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_03_Dajerling.pdf650.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.