Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26979
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFigura, Marek. Promotor-
dc.contributor.authorKuleszewicz-Toborek, Anna-
dc.date.accessioned2022-09-22T12:58:01Z-
dc.date.available2022-09-22T12:58:01Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26979-
dc.descriptionWydział Historiipl
dc.description.abstractRozprawa traktuje o losach polskiego szkolnictwa na Białorusi w latach 1991-2016. Stanowi drugą Niniejsza praca jest drugą próbą opracowania problemu oświaty polskiej na Białorusi po 1991 r. oraz pierwszą próbą naukowego spojrzenia na kwestię oświaty polskiej na Białorusi w perspektywie ćwierćwiecza (1991-2016). Niniejsze opracowanie posiada charakter rzeczowo-chronologiczny. Praca podzielona została na 2 części: pierwsza z nich opisuje losy polskiej oświaty do roku 2005 (w tym omawiając sytuację mniejszości polskiej w momencie rozpadu ZSRR oraz drogę tworzenia podwalin pod nowy system polskiej oświaty w kraju). W roku 2005, wskutek działania władz białoruskich, doszło do rozłamu w największej polskiej organizacji w kraju – Związku Polaków na Białorusi. Druga część pracy opisuje losy oświaty polskiej po roku 2005, zawiera także informacje dotyczące oświaty polskiej na Białorusi na szczeblu przedszkolnym, akademickim, omawia kwestie związane z jej rozwojem oraz podstawowe problemy. Praca zawiera także opracowane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego przez autorkę na grupie badawczej uczniów szkół polskich w latach 2017-2019. Rozprawę kończy podsumowanie całej pracy wraz z krótką analizą bieżącej sytuacji oświaty polskiej (2021) oraz prognozami na przyszłość.pl
dc.description.abstractThe dissertation is about the fate of Polish education in Belarus in the years 1991-2016. It is the second. This work is the second attempt to develop the problem of Polish education in Belarus after 1991 and the first attempt to scientifically look at the issue of Polish education in Belarus in the perspective of a quarter of a century (1991-2016). This study is of a substantive and chronological nature. The work is divided into two parts: the first one describes the fate of Polish education up to 2005 (including discussing the situation of the Polish minority at the time of the collapse of the USSR and the way of creating the foundations for a new Polish education system in the country). In 2005, as a result of the actions of the Belarusian authorities, there was a split in the largest Polish organization in the country - the Union of Poles in Belarus. The second part of the work describes the fate of Polish education after 2005, also contains information on Polish education in Belarus at the pre-school and academic level, discusses issues related to its development and basic problems. The work also contains the results of a qualitative research conducted by the author on a research group of Polish school students in 2017-2019. The dissertation ends with a summary of the entire work along with a short analysis of the current situation in Polish education (2021) and forecasts for the future.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectBiałoruśpl
dc.subjectBelaruspl
dc.subjectPolacypl
dc.subjectPolespl
dc.subjectszkolnictwopl
dc.subjecteducationpl
dc.subjectjęzyk polskipl
dc.subjectPolish languagepl
dc.titleSzkolnictwo Polskie na Białorusi w latach 1991-2016pl
dc.title.alternativePolish education in Belarus in the years 1991-2016pl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WHis)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szkolnictwo Polskie na Białorusi w latach 1991-2016.pdf348.17 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.