Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26999
Title: Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych
Other Titles: Intersubjectivity of forensic traces analysis
Authors: Nawrocka, Marta
Advisor: Matuszewski, Szymon. Promotor
Keywords: prawo
law
nauki sądowe
forensic sciences
kryminalistyka
rzetelność metod
reliability of methods
intersubiektywność
intersubjectivity
Issue Date: 2022
Abstract: W każdym postępowaniu sądowym, w którym przeprowadza się dowód z opinii biegłego, istotnym problemem dla organów procesowych jest ocena wiarygodności przedstawianych ekspertyz. Organy te nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu pewnych dziedzin nauki, co uniemożliwia im zweryfikowanie tych opinii. Opinia eksperta, często stanowi istotny dowód w sprawie i m. in. na jej podstawie, organy procesowe wydają rozstrzygnięcia. Chcąc zweryfikować daną metodę, niezbędne jest sprawdzenie, czy cechuje się ona intersubiektywnością. Intersubiektywność jest cechą poznania, która wskazuje jak zgodne są wyniki osób stosujących metodę w tych samych warunkach. Im wyższy stopień intersubiektywności, tym metodę można uznać za bardziej rzetelną. Analiza literatury w odniesieniu do badań daktyloskopijnych i pismoznawczych, pokazała niski stan wiedzy w zakresie intersubiektywności. Wyniki nielicznych badań sugerują, że ww. ekspertyzy mogą cechować się nieodpowiednim stopniem intersubiektywności, a tym samym mogą stanowić mało wiarygodny dowód w postępowaniach sądowych. Autorka zdecydowała się ustalić stopień intersubiektywności językowej i proceduralnej metod badań śladów kryminalistycznych stosowanych w ww. ekspertyzach. Wyniki badań wskazały, że stopień intersubiektywności tych metod nie jest dostateczny z perspektywy organów procesowych, czy zainteresowanych sprawą, stron procesu.
In each of the legal proceedings, in which an expert report is carried out, a major concern of judicial institutions is the assessment of the credibility of expert reports. These institutions usually do not possess 'special knowledge' from a certain fields of science, which prevents them from verifying these opinions. Expert's opinion is therefore an important evidence in the case, i.a. on this basis, judicial institutions make their decisions. In order to verify a method, it is necessary to check whether it is characterized by intersubjectivity. Intersubjectivity is a cognitive trait that shows how consistent the results of people using the method are under the same conditions. The higher the degree of intersubjectivity, the more reliable the method is. The analysis of the literature in relation to fingerprints analysis and handwriting analysis, showed a low level of knowledge in the field of intersubjectivity. The results of a few studies suggest that the above-mentioned expert opinions may be characterized by an inappropriate degree of intersubjectivity, and thus may constitute unreliable evidence in court proceedings. The author decided to determine the degree of linguistic and procedural intersubjectivity of the trace analysis methods used in the above-mentioned expert opinions. The results of the research indicated that the degree of intersubjectivity of these methods is not sufficient from the perspective of the judicial institutions or the parties concerned by the case.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26999
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta Nawrocka, doktorat, 24.04.2022, ostateczny.pdf
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.