Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/27013
Title: Czynniki wpływające na sprawność postępowania przygotowawczego w świetle praktyki działania Policji
Other Titles: Factors influencing the efficiency of preparatory proceedings in the light of the practice of police operations
Authors: Kamińska, Anna
Advisor: Wiliński, Paweł. Promotor
Keywords: postępowanie przygotowawcze
reasons influencing the efficiency
policja
police
przewlekłość
Issue Date: 2022
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest sprawność postępowania przygotowawczego. Dokonano analizy konkretnych, wybranych akt postępowań przygotowawczych. Analiza zakresu podejmowanych czynności wymaganych w przypadku przeprowadzenia postępowania przygotowawczego posłużyła wykazaniu jak wiele jest wykonywanych czynności, które nie są widoczne w aktach postępowania. Przedmiotem ustaleń był między innymi wpływ, jaki na jakość, a także szybkość prowadzenia postępowania przygotowawczego ma wykształcenie policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, jak również pokazane zostało jak są realizowane doskonalenia zawodowe w Policji. Poruszone zostały również kwestie wprowadzania nowelizacji do obowiązujących przepisów. Wśród przyczyn, które na potrzeby tej pracy nazwano „osobowymi” nie pominięto tych, które pozostają w związku z konkretnymi cechami osobowościowymi policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, na co składa się podejście do pracy oraz do sposobu wykonywania nałożonych na konkretną osobę zadań. Badania, które pojawiają się w pracy oparte są w głównej mierze na analizie akt postępowań przygotowawczych i mają na celu wykazanie tego, co w największym stopniu wpływa na przewlekłość postępowań przygotowawczych.
The subject of the doctoral dissertation is the efficiency of the preparatory proceedings. The intensity of the activities carried out and the time that should be devoted to them, as well as the need to provide teams of people to carry out such activities, are not visible. Whether the length of the preparatory proceedings was caused by an error or ignorance of a given person, or was it due to objective reasons - this question was answered in this paper, among other things. The subject of the findings was also the impact of the education of policemen conducting preparatory proceedings on the quality and speed of preparatory proceedings, as well as showing how professional training is carried out in the Police. The work has not been divided into the theoretical and empirical parts, because theoretical considerations are often intertwined with conclusions resulting from the conducted research, often they are the background, and sometimes the basis for further, slightly deeper considerations, containing a practical analysis of process problems. A thorough examination of the reasons influencing the efficiency of the preparatory proceedings not only gave a more complete picture of it, but above all aims to help overcome the recurring shortcomings and irregularities that affect the quality of the proceedings.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/27013
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat 25.11.2021.pdf5.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.