Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2704
Title: Charakterystyka nowo odkrytego bakteriofaga ΦAGATE wyizolowanego z wody i osadów Jeziora Góreckiego
Other Titles: Characterization of ΦAGATE novel bacteriophage isolated from water and sediments of Góreckie Lake
Authors: Barylski, Jakub
Advisor: Goździcka-Józefiak, Anna. Promotor
Keywords: Caudovirales
Bacillus
Jezioro eutroficzne
Eutrophic lake
Issue Date: 11-Jun-2012
Abstract: Mikrobiologia ekosystemów wodnych jest od wielu lat obiektem szeroko zakrojonych badań. Większość dotychczas dostępnych danych pochodzi jednak z badań ekosystemów morskich, mniej jest natomiast danych na temat mikroorganizmów i ich roli w wodach słodkich. Otwiera się, więc szerokie pole dla badań środowisk jezior, rzek oraz mniejszych zbiorników wodnych. Jednym ze słabiej poznanych aspektów mikrobiologii środowisk wodnych jest obecność w nich wirusów, a także rola jaką pełnią w tych ekosystemach. Najpowszechniej występującymi w środowisku naturalnym wirusami są bakteriofagi. W trakcie badań nad ekosystemem mikroflorą Jeziora Góreckiego (jezioro eutroficzne w centralnej części Wielkopolskiego Parku Narodowego) odkryto bakteriofagi zakażające dwa izolaty bakterii z tego pochodzące z zbiornika. Jeden z nich, fag ΦAGATE infekujący Bacillus pumilus okazał się być przedstawicielem nowego, nie znanego jeszcze gatunku. Celem niniejszej pracy była charakterystyka zarówno molekularnych jak i morfologicznych oraz fizjologicznych aspektów biologii wyizolowanego faga. Poznano pełną sekwencję genomu faga ΦAGATE i przeprowadzono wstępną analizę proteomu. W związku z odnalezieniem w jego genomie sekwencji kodujących białka o potencjale aplikacyjnym (w tym hydrolazę kwasu poli-γ-glutaminowego) rozpoczęto też ocenę możliwości ich zastosowania.
Microbiology of aquatic ecosystems has recently been a topic of extensive studies. Most of these studies are focused on marine environments. Only a small fraction of microbiological papers concern freshwater biota and the least explored topics are the presence of viruses in these systems and their role in limnetic or benthic ecosystems. The most common viruses in environment are bacteriophages. During the investigation of microflora of Góreckie Lake (an eutrophic lake in a central part of Wielkopolski National Park, Poland), bacteriophages infecting two strains originating from this reservoir were isolated. One of them, named ΦAGATE, turned out to be a member of a novel, unknown species. The aim of this study was characterization of molecular biology, morphology and physiology of this phage. During the investigation, full genome of the bacteriophage ΦAGATE was sequenced and preliminary data about its proteome were gathered. Also, activity of a selected enzyme (poly-γ-glutamate hydrolase), potentially useful in biotechnology, was assessed in order to determine perspectives of its future applications.
Description: Wydział Biologii: Instytut Biologii Eksperymentalnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2704
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barylski J praca dr Biologia UAM 2012.pdf4.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.