Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2778
Title: ODŻYCIE „NORMY” W POLSKIM PRAWIE W WYPADKU NIEKONSTYTUCYJNOŚCI (NA MARGINESIE ZMIANY SANKCJI ZA ZABÓJSTWO KWALIFIKOWANE − ART. 148 § 2 KODEKSU KARNEGO)
Other Titles: REVIVAL OF A NORM IN POLISH LAW IN THE EVENT OF UNCONSTITUTIONALITY (IN CONNECTION WITH THE AMENDMENTS TO THE SANCTIONS PROVIDED FOR QUALIFIED MURDER – ARTICLE 148 § 2 OF THE PENAL CODE)
Authors: Szymański, Filip
Keywords: Odżycie normy
Revival of a norm
Niekonstytucyjność przepisu nowelizującego
Unconstitutionalityof amended law
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 217-226
Abstract: W artykule podjęto próbę teoretycznego uzasadnienia tzw. odżycia norm w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu nowelizującego. Rozważania w niniejszej pracy są ograniczone do sytuacji, w której dochodzi do nowelizacji niezgodnej z konstytucją ze względu na naruszenie konstytucyjnych reguł stanowienia prawa. Pomimo braku postanowień w Konstytucji, które bezpośrednio regulowałyby kwestię „odżycia norm”, w opinii autora, można przedstawić dwa niezależne, bazujące na innych teoretycznych przesłankach rozumowania popierające możliwość zastosowania koncepcji „odżycia norm” w polskim systemie prawnym. Pierwsze rozumowanie odwołuje się do pojęcia „czynności konwencjonalnej oraz natury procesu stanowienia prawa. Drugie, jest oparte na odróżnianiu normy prawnej od przepisu prawnego oraz wywodzi możliwość zdekodowania z przepisu nowelizującego dwóch norm: właściwej normy (merytorycznej) oraz normy ograniczającej temporalnie zakres zastosowania normy nowelizowanej.
The paper aims to provide theoretical justification of the concept of so-called ‘revival of norms’ in the event of unconstitutionality ruled by the Polish Constitutional Court. The considerations have been limited to the situation in which an existing regulation is amended it, or replaced with a new regulation in a manner that is in breach of the constitutional provisions regulating the law making procedure. Despite the absence of a direct legal regulation in the Polish Constitution with regard to that, the author is of an opinion that there are two possible, independent ways of reasoning that support the idea of the revival of norms. One justification relies on the concept of conventional acts and the nature of the law making process. The other refers to the distinction between norms and regulations and is based on the assumption that two norms can be obtained from a single regulation that replaces the old one: a substantial norm and a norm changing the temporal aspect of the binding force of the amended one. 32 Ibidem,
URI: http://hdl.handle.net/10593/2778
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. FILIP SZYMAŃSKI RPEiS 3-2011.pdf137.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.