Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/280
Title: Obraz chrześcijaństwa w Korei w świetle piśmiennictwa religijnego, naukowego i literackiego
Authors: Wróblewska, Agnieszka
Advisor: Świdziński, Jerzy. Promotor
Keywords: Chrześcijaństwo
Christianity
Katolicyzm
Catholicism
Protestantyzm
Protestantism
Issue Date: 6-Apr-2010
Abstract: Praca ukazuje początki i rozwój chrześcijaństwa w Korei opierając się na piśmiennictwie naukowym, religijnym i literackim. We Wstępie autorka analizuje przyczyny mentalne, ekonomiczne i socjologiczne, które zadecydowały o tym, że chrześcijaństwo zostało entuzjastycznie przyjęte przez naród koreański, w odróżnieniu od Chin i Japonii w analogicznym okresie czasu W Rozdziale pierwszym opisuje same początki katolicyzmu i protestantyzmu w Korei. W Rozdziale drugim przedstawia źródła, które stanowiły podstawę jej badań naukowych oraz opisuje ich specyfikę, aby później przejść do szczegółowego opisu najpierw katolicyzmu i protestantyzmu w Korei przedstawiając go w ujęciu różnych źródeł i dodając swój komentarz do opisywanych wydarzeń. Rozdział trzeci pokazuje, że chrześcijaństwo jest na tyle ważnym i ciekawym zjawiskiem w dziejach Korei, że obecne jest także w literaturze tego kraju. Rzeczą oczywistą jest, że do literatury przedostało się ten aspekt chrześcijaństwa, który najbardziej utkwił w świadomości narodowej Koreańczyków, czyli, w przypadku katolicyzmu, pierwsze kilkadziesiąt lat istnienia jego zinstytucjonalizowanej formy łączące się z masowymi i okrutnymi represjami, ponieważ ówczesne władze koreańskie obawiały się, iż katolicy stanowią zagrożenie dla kulturowej i politycznej suwerenności państwa, natomiast w przypadku protestantyzmu stanowczy sprzeciw jego duchownych wobec nakazu wyznawania shintoizmu.
A dissertation shows origins and development of Christianity in Korea basing on the religious scientific and literary works. In the Introduction an author analyses mental economic and social reasons for which Christianity was enthusiastically adopted by the Korean nation unlike China and Japan in the same period of time. In the first chapter the author shows the very origins of Catholicism and Protestantism in Korea. In the second chapter she depicts resources which have become the basis of her research and analyses its specific features to show Catholicism and Protestantism in detail from many points of view adding her own commentaries. The third chapter informs that Christianity plays such an important role in the history of Korea that exists in the Korean literature. Of course, only the most significant aspects of Christianity are present in the literature i.e. ,as far as Catholicism is concerned, first years of its institutionalized form, connected with massive and cruel persecution. as the Korean government has been afraid that because of the Catholics Korea will lose its cultural and political sovereignty , and as far as Protestantism is concerned. a very strong objection of their clergymen against shintoism.
Description: Wydział Neofilologii: Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą
URI: http://hdl.handle.net/10593/280
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska- wroblewska agnieszka.pdf826.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.