Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2822
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWojtaszek, Przemysław. Promotor-
dc.contributor.authorSmolarkiewicz, Michalina-
dc.date.accessioned2012-06-27T09:37:11Z-
dc.date.available2012-06-27T09:37:11Z-
dc.date.issued2012-06-27T09:37:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2822-
dc.descriptionWydział Biologii: Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologiipl_PL
dc.description.abstractGamma-sekretaza jest kompleksem transbłonowym o aktywności proteazy, zdolnym do cięcia substratów w obrębie błon biologicznych. Odkryto go w trakcie badań nad chorobą Alzheimera. Jego substratem jest między innymi białko prekursorowe amyloidu oraz receptor Notch. W skład kompleksu wchodzą 4 białka: presenilina, nikastryna, oraz APH-1 i PEN-2. Jedną z funkcji gamma-sekretazy u zwierząt jest udział w regulowanej proteolizie wewnątrzbłonowej wielu białek sygnałowych. Pewne dane wskazują, że u zwierząt kompleks może być także zaangażowany w proces krążenia pęcherzyków. U roślin istnienie oraz funkcja kompleksu gamma-sekretazy są całkowicie nieznane. W rozprawie doktorskiej przedstawiono analizę strukturalną oraz funkcjonalną kompleksu gamma-sekretazy u Arabidopsis thaliana. Na podstawie danych bioinformatycznych ustalono, że w genomie roślin obecne są homologi wszystkich podjednostek kompleksu. Wykorzystując techniki mikroskopii fluorescencyjnej stwierdzono, że wszystkie podjednostki kompleksu gamma-sekretazy są zlokalizowane w obrębie systemu błon wewnętrznych. Analiza kolokalizacji, połączona z oceną oddziaływań metodą FLIM-FRET, pozwoliła zaproponować model składania i organizacji kompleksu gamma-sekretazy u roślin. Analiza funkcjonalna wykazała, że rośliny pozbawione presenilin wykazują zaburzenia rozwojowe. Poznanie dokładnego mechanizmu tych zmian wymaga dalszych badań.pl_PL
dc.description.abstractGamma-secretase is an intramembrane protease complex that carries out proteolysis inside diverse membranes. It was discovered though the genetic linkage with an Alzheimer disease. It is involved in the Notch signaling pathway. The complex consists of 4 proteins: presenilin, nicastrin, PEN-2 and APH-1. In animals gamma-secretase is involved in Regulated Intramembrane Proteolysis of many proteins. It might also play a role in endocytosis and vesicle trafficking regulation. In plants the existence and function of the gamma-secretase complex is completely unknown. The aim of research was to investigate structural and functional aspects of gamma-secretase complex in plants. Sequence analyses indicated that all four components of gamma-secretase complex are present in Arabidopsis genome. Confocal microscopy approach was used to determine the sub-cellular localization of distinct gamma-secretase components in plants. It was revealed that all subunits localize to endomembrane system. Colocalization studies, combined with FLIM-FRET analyses, have proven that gamma-secretase subunits interact with each other. These data were sufficient, to propose a simplified model of gamma-secretase assembly and maturation. Functional analyses showed that plants devoid of presenilins exhibit developmental abnormalities. However, the mechanism of these changes needs to be further investigated.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectγ-sekretazapl_PL
dc.subjectγ-secretasepl_PL
dc.subjectPresenilinapl_PL
dc.subjectPresenilinpl_PL
dc.subjectProteaza wewnątrzbłonowapl_PL
dc.subjectIntramembrane proteasepl_PL
dc.subjectArabidopsis thalianapl_PL
dc.subjectArabidopsis thalianapl_PL
dc.titleAnaliza strukturalna i funkcjonalna podjednostek kompleksu γ-sekretazy u Arabidopsis thalianapl_PL
dc.title.alternativeStructural and functional analysis of γ-secretase complex subunits in Arabidopsis thalianapl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UAM_Michalina_Smolarkiewicz.pdf
  Restricted Access
6.62 MBAdobe PDFView/Open
Filmy_Michalina_Smolarkiewicz.7z
  Restricted Access
25.73 MBUnknownView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.