Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2928
Title: PIENIĄDZ W TEORIACH SZKOŁY AUSTRIACKIEJ
Other Titles: MONEY IN THEORIES OF THE AUSTRIAN SCHOOL
Authors: Marszałek, Paweł
Keywords: Pieniądz
Money
Szkoła austriacka
Austrian School
Denacjonalizacja
Denationalisation
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 131-145
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji dotyczących pieniądza i polityki pieniężnej formułowanych przez ekonomistów szkoły austriackiej, zaliczanej do tak zwanej teorii heterodoksyjnych. Przedstawiono poglądy tych ekonomistów w kwestii powstania i głównych cech pieniądza oraz opisano jego rolę w teorii cyklu koniunkturalnego, sformułowanej przez szkołę austriacką. Na tle koncepcji szkół głównego nurtu myśli ekonomicznej przybliżono także krytykę interwencji państwa w sferę pieniężną. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję denacjonalizacji pieniądza F. A. Hayeka.
The aim of the paper is to characterise selected issues concerning money and monetary policy that have been formulated by the Austrian School classified as so-called heterodox school of economic thought. First, the views on the origins and features of money and its role in the business cycle are described. Then, on the background of the mainstream theories, the critique of government intervention in that sphere by Austrian scholars is presented, with particular focus on so-called denationalisation of money postulated by F. Hayek.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2928
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. PAWEŁ MARSZAŁEK RPEiS 4-2011.pdf165.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.