Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3001
Title: Ostrzeżenia i zakazy jako napisy miejskie w słowniku dwujęzycznym polsko-czeskim
Other Titles: Warnings and bans used as city notices in bilingual Polish-Czech dictionary
Authors: Charciarek, Andrzej
Keywords: lingwistyka
linguistic
pragmalingwistyka
pragmalinguistic
akty mowy
speech acts
język czeski
Czech language
język polski
Polish language
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XII, 2012, nr 1, s. 5–34.
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania grup jednostek leksykalnych pomijanych w słownikach dwujęzycznych polsko-czeskich i czesko-polskich. Jedną z nich są omówione w szkicu napisy publiczne: ostrzeżenia i zakazy, pozostające nieodzownymi elementami rzeczywistości współczesnej, którą opisują, przekazując o niej użytkownikom języka ważne informacje. Analizowane w artykule napisy publiczne to utarte miniteksty, których niezanotowanie w słowniku dwujęzycznym nie pozwala zwykle jego użytkownikowi na wskazanie trafnych odpowiedników obcojęzycznych. Praca jest także przyczynkiem do rozważań autora nad wieloma zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi notacji napisów publicznych: metod ich hasłowania, zapisu graficznego, wykorzystywania odnośnych kwalifikatorów itp.
This article is an attempt to indicate groups of lexical units omitted in bilingual Polish-Czech and Czech-Polish dictionaries. One of the groups is made up of the presented public notices i.e. warnings and bans constituting vital elements of the contemporary reality which they describe and provide language users with important information. The public notices analyzed in the article include fixed minitexts which are neglected in a bilingual dictionary and makes it impossible for a language user to find appropriate foreign counterparts. The article also contributes to the author’s considerations related to theoretical and practical issues connected with notation of public notices: methods of creating their dictionary entries, their graphical notation, application of relevant qualifiers, etc.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3001
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charciarek.pdf178.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.