Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3155
Title: Tymcza, narka, bezva, senza – procesy skracania w czeszczyźnie i polszczyźnie mówionej
Other Titles: Tymcza, narka, bezva, senza – processes of shortening in the Polish and Czech spoken language
Authors: KRAWCZYK, Katarzyna
Keywords: Czeski język potoczny
Czech spoken language
Polski język potoczny
Polish spoken language
Tendencje skracania wyrazów
Tendency to shorten words
Procesy derywacyjno-abrewiacyjne
Derivative-abbreviatory processes
Issue Date: 2009
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 3, s. 177–185.
Abstract: Artykuł traktuje o procesach skracania w języku czeskim i polskim. Materiał egzemplifikacyjny pochodzi w znacznej mierze z języka młodzieży czeskiej i polskiej, ponieważ tę grupę społeczną uważa się za najbardziej kreatywną grupę użytkowników języka, przy czym zwraca się uwagę na fakt, że w języku czeskim skrótowce występują również w języku mówionym dorosłych Czechów częściej, niż ma to miejsce na gruncie polszczyzny. Autorka zauważa także panującą w obu językach tendencję do skracania słów pochodzenia angielskiego m.in. na drodze procesów derywacyjno-abrewiacyjnych, np. net < internet, noťas < notebook itd.
The article describes the processes of shortening in Polish and in Czech. The exemplificative material is mostly derived from the Polish and Czech teenage language, because this social group is treated as the most creative group of language users, although it is significant to point out, that in Czech, acronyms can be found in spoken language of adults more often than in the Polish language. The author also notices the tendency to shorten words of English origin among other things, due to the derivative-abbreviatory processes, for example: net < internet, noťas < notebook etc.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3155
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Krawczyk.pdf92.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.