Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3435
Title: Krymskokaraimska wersja Melukhat Sha’ul. Wydanie krytyczne i analiza językoznawcza
Other Titles: Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis
Authors: Smętek, Dorota
Advisor: Jankowski, Henryk. Promotor
Keywords: Krymskokaraimski
Crimean Karaim
Karaimi
Karaims
Medżuma
Mejuma
Melukhat Sha’ul
Melukhat Sha’ul
Issue Date: 26-Sep-2012
Abstract: Rozprawa doktorska udostępnia w wydaniu krytycznym dramat p.t. Melukhat Sha’ul znajdujący się w krymskokaraimskim rękopisie zwanym medżumą i jest pierwszym opracowaniem naukowym tego dzieła. Oryginał rękopisu, o numerze VI-3/22, znajduje się na Krymie. Został on spisany przez Samuela Kohena w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, to znaczy w roku 1876 z krótkimi fragmentami zapisanymi w 1875 i 1879. Rękopis zawiera turkijskie tłumaczenie dramatu Melukhat Sha’ul ‘Królestwo Saula’, które znajduje się na stronach 1a-62a. Oryginalny dramat został napisany w biblijnym języku hebrajskim przez Józefa Ha-Efrati Tropplowicza w 1793. Dzieło jest uważane za pierwszy oryginalny dramat historyczny w języku hebrajskim. Tłumaczenie zostało najprawdopodobniej dokonane przez Abrahama Łuckiego w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Rozprawa składa się ze wstępnego rozdziału, w którym umieszczono zarys religii, historii, języka i literatury krymskich Karaimów. Następny rozdział zawiera opis rękopisu oraz charakterystykę tłumaczenia dramatu Melukhat Sha’ul. Następnie przedstawiono analizę językoznawczą tekstu dramatu. W ostatnim rozdziale umieszczono główną część pracy składającą się z transkrypcji sztuki znajdującej się w rękopisie wraz z tłumaczeniem na język angielski.
The dissertation makes available in critical edition a translation of a drama entitled p.t. Melukhat Sha’ul which was found in a Crimean Karaim manuscript called mejuma. Heretofore, the translation has not been scientifically examined. The original manuscript, no. VI-3/22, is kept in the Crimea. It was copied by Samuel son of rabbi Kohen in the second half of the nineteenth century, namely in 1876 with short fragments copied in 1875 and 1879. The manuscript comprises a Turkic translation of a drama Melukhat Sha’ul ‘Saul’s Kingdom’, which is present on folios 1a-62a. The original drama was written in biblical Hebrew by Joseph Ha-Efrati Tropplowitz in 1793. It is considered to be the first original historical drama in Hebrew. The translation was most probably done by Abraham Lutski in the first half of the nineteenth century. My thesis comprises a short outline of the religion, history, language and literature of the Crimean Karaims. It is followed by a chapter dedicated to the description of the manuscript along with the characteristics of the translation of the drama Melukhat Sha’ul and a chapter in which I present a linguistic analysis of the language of the drama. These introductory chapters precede the main part of the dissertation which consists of the transcription of the translated drama with a translation into English.
Description: Wydział Neofilologii: Katedra Studiów Azjatyckich
URI: http://hdl.handle.net/10593/3435
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dorota Smętek. Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Cr.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.