Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/378
Title: Uwarunkowania rozwoju kompetencji dydaktyczno – metodycznych nauczycieli gimnazjów wiejskich
Other Titles: The conditions of development of didactic and methodological competences of teachers working in Lower Secondary Schools in the villages
Authors: Ruszaj, Zbigniew
Advisor: Kameduła, Eugeniusz. Promotor
Keywords: Kompetencje nauczycieli
Teachers’ competences
Uwarunkowania rozwoju kompetencji
Conditions of development of competences
Issue Date: 21-May-2010
Abstract: Celem pracy jest zbadanie czynników warunkujących rozwój kompetencji dydaktyczno- metodycznych nauczycieli. Czynniki te podzielono na cztery grupy: przygotowanie zawodowe nauczycieli, oddziaływania społeczne środowiska szkoły, rozwiązania organizacyjno ekonomiczne dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz postawy nauczycieli. Wyniki badań w poszczególnych obszarach zamieszczono w oddzielnych rozdziałach. Zostały one poprzedzone analizą literatury dotyczącą kompetencji zawodowych nauczycieli, ich historycznego rozwoju i rozwoju zawodowego nauczycieli. W odrębnym rozdziale zajęto się metodologią badań własnych. Całość pracy zastała zawarta w ośmiu rozdziałach. Do pracy dołączono aneks zawierający narzędzia badawcze, wyniki badań niewykorzystane w pracy z ich tabelaryczną i graficzną interpretacją oraz dodatkowe dane uzyskane w trakcie badań, które nie były przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy, również opracowane graficznie.
The aim of this work is to check factors that have influence on the development of didactic and methodological teachers’ competence. These factors have been divided into four groups: professional preparation of teachers, social influence of school, organizational and economic solutions connected with the education and professional development, the attitude of teachers. The results of research in different areas can be found in the separate chapters. They were followed by the analysis of literature referring to the professional competence of teachers, their historical and career development. The discrete chapter is devoted to methodology of my own research. The whole work consists of eight chapters. Moreover, the work includes the attachment. Its contents comprises: tools of research, the results of the research used in the work with scales and graphic analysis. Furthermore, it includes additional data, with graphic analysis, which is the result of research. However, this data is not the subject of this work.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Dydaktyki Ogólnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/378
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRACA DOKTORSKA.pdf
  Restricted Access
13.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.