Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3807
Title: Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC
Other Titles: Big Sporting Events as a Way to Create the Image of a State. The Case of BRIC Group
Authors: Jakubowski, Jakub
Keywords: sport
wizerunek
euro
BRIC
olimpiada
igrzyska
Brazylia
Rosja
Indie
Chiny
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 27-44
Abstract: Artykuł ukazuje rolę dużych imprez sportowych jako narzędzia promocji i rozwoju państw grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Przedstawiono w nim mechanizmu kreowania wizerunku państwa przez sport oraz podano szereg przykładów wykorzystywania tej sfery przez państwa zaliczane do grupy BRIC. Ukazano również proces komercjalizacji sportu i wpływ tego zjawiska na istotę i wartości ruchu olimpijskiego. The article shows a role of big sporting events as a tool of advancement and development of a state, taking Brasil, Russia, India and China into account. The mechanisms of creating the state image are discussed. Moreover, some examples of using sport by BRIC group countries are underlined. Finally, the process of commercialization and its influence on Olympic Games values are depicted.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3807
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jakubowski.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.