Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/381
Title: Kontakty arcybiskupa Nathana Söderbloma (1866-1931) z Kościołami protestanckimi w Niemczech i Polsce
Other Titles: The contacts between archbishop Natan Söderblom (1866-1931) and the protestant Churches in Germany and Poland
Authors: Pirogowicz, Krystyna
Advisor: Piotrowski, Bernard. Promotor
Keywords: Protestantyzm szwedzki, polski, niemiecki
Protestantism in Sweden, Poland and Germany
Kościół
Church
Ruch ekumeniczny
Ecumenical movement
Issue Date: 25-May-2010
Abstract: Praca analizuje kontakty pomiędzy głową protestanckiego Kościoła Szwecji, arcybiskupem Nathanem Söderblomem a przywódcami Kościołów protestanckich w Polsce i Niemczech. W pierwszym rozdziale zanalizowano młodość Söderbloma oraz pokrótce jego poglądy teologiczne, co jest podstawą do zrozumienia jego oryginalnej wizji protestanckiego ekumenizmu. W drugim rozdziale omówiono kontakty Szweda z polskim i niemieckim Kościołem podczas I wojny światowej. Dotyczyły one przede wszystkim prób włączenia przedstawicieli kościelnych w inicjowane przez Söderbloma akcje pokojowe a takŜe organizacji pomocy humanitarnej. Kontakty z polskim Kościołem ograniczyły się do katolickiego arcybiskupa Warszawy, Aleksandra Kakowskiego, oraz urszulanki Julii (Urszuli) Ledóchowskiej. W trzecim rozdziale analizuję politycznoreligijną sytuację w Polsce i Niemczech po 1918 r. W Polsce istniało wtedy siedem odmiennych pod względem narodowościowym i organizacyjnym Kościołów protestanckich a konflikt pomiędzy dwoma największymi zainteresował Söderbloma. RównieŜ sytuacja niemieckiego protestantyzmu była złoŜona a jego duchowni byli częstokroć zaangaŜowani politycznie. W czwartym rozdziale przedstawiono konferencję kościelną w Uppsali w 1921 r., która była zwieńczeniem zainteresowań Söderbloma polskim protestantyzmem. Rezolucje uppsalskie były jednak kontrowersyjne i prowadziły do dalszych konflitów. Piąty rozdział omawia kontakty Söderbloma z niemieckim duchownymi po 1921 r. Koncentrowały się one wokół kwestii politycznych – okupacji Zagłębia Ruhry oraz winy za wybuch wojny, a takŜe wokół przygotowań do międzynarodowej konferencji Life and Work planowanej na 1925 r. W rozdziale szóstym analizuję związki Söderbloma z protestantami w Polsce po 1921 r. Ograniczały się one do dwóch przywódców kościelnych, Burschego i Blaua, i dotyczyły głównie dyskusji nad rezolucjami uppsalskimi.
In my Ph. D. thesis I present the contacts between the leader of the Swedish Protestant Church, Nathan Söderblom, and the protestant Church officials from Germany and Poland. In the first chapter I analise the early years of Söderblom’s life and shortly present his theological views as they provide a basis for understanding his model of ecumenism in which religious ideas were connected with his deep interests in social injustice. In the second chapter I present Söderblom’s contacts with the Polish and German Protestant Church during the World War I, which went in two directions: trying to involve the Church leaders in different peace actions and organising the relief work. Söderblom’s contacts with the Polish Protestant Church were limited to the catholic Archbishop of Warsaw, Aleksander Kakowski and ursuline Julia (Urszula) Ledóchowska. In the third chapter I analise the religious and political situation in Poland and Germany after 1918. In Poland Protestantism were torn into religiously and nationally different, separately led units. The conflict between the biggest of them motivated Söderblom to get involved. Even the religious and political situation in Germany was difficult and the German country Churches’ leaders were usually strongly politically involved. In the fourth chapter I present the church conference in Uppsala 1921 – the climax of Söderblom’s interests in the Polish. Uppsala resolutions were controversial and satisfied only a part of the protestants. In the fifth chapter I present Söderblom’s contacts with the German Protestant Church after 1921 which were concentrated around two political issues - the occupation of Ruhr by the French army and the question of the German war guilt and, secondly, around the preparations for the international Life and Work conference planned in Stockholm in 1925. In the sixth chapter Söderblom’s contacts with the Polish Protestant Church after 1921 were analised. These were limited to the main Church leaders, Blau and Bursche, and were dominated by renegotiations of the Uppsala conference’s resolutions, and considered also financial help from Sweden.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/381
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pirogowicz.pdf
  Restricted Access
5.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.