Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/385
Title: Derogacja w analizach teoretycznoprawnych
Other Titles: Derogation in Legal Theory
Authors: Hermann, Mikołaj
Advisor: Wronkowska, Sławomira. Promotor
Keywords: Derogacja
Derogation
Uchylenie
Repeal
Obowiązywanie
Validity
Issue Date: 28-May-2010
Abstract: Celem pracy jest pogłębiona charakterystyka i porównanie najbardziej reprezentatywnych koncepcji derogacji sformułowanych w polskiej i światowej literaturze teoretycznoprawnej przez: Adolfa Merkla, Hansa Kelsena, Rudolfa Thienela, Riccardo Guastiniego, Josepa Aguiló Reglę, Carlosa Eduarda Alchourróna, Eugenio Bulygina, Leszka Nowaka, Wiesława Langa i Beatę Kanarek. Zawarta w pracy analiza pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie o możliwe sposoby postrzegania uchylenia. Przedstawione ujęcia derogacji zdaje się przy tym więcej dzielić niż łączyć, a zróżnicowanie rozwiązań okazuje się przede wszystkim konsekwencją odmiennego stosunku poszczególnych teoretyków prawa do zagadnienia temporalnego aspektu norm prawnych. Poza omówieniem ogólnych założeń przyjętych przez wymienionych autorów podstawowym zadaniem, które zostało zrealizowane w pracy, było ustalenie, co jest przedmiotem derogacji, w jaki sposób się jej dokonuje, jakie skutki ona wywołuje, w jakim momencie skutki te występują, czy możliwe jest ich cofnięcie i czy derogację materialną należy traktować jako rodzaj derogacji, a także rozstrzygnięcie, jakie funkcje pełni przepis uchylający oraz jakie powiązania zachodzą pomiędzy czynnościami ustanowienia i uchylenia przepisu prawnego lub normy prawnej.
The aim of the doctoral dissertation is both description and comparison of the most representative concepts of a derogation formulated in Polish and foreign literature by: Adolf Merkl, Hans Kelsen, Rudolf Thienel, Riccardo Guastini, Josep Aguiló Regla, Carlos Eduardo Alchourrón, Eugenio Bulygin, Leszek Nowak, Wieslaw Lang and Beata Kanarek. The analysis presented in the dissertation allows to answer a question about possible ways of perceiving derogation. The chosen concepts of derogation seem to be rather different than similar – a variety of solutions turns out to be mainly a consequence of disparate attitude of legal theoreticians to an issue of a temporal aspect of a legal norm. Apart from characterizing general assumptions accepted by the mentioned authors, the main task, carried out in the dissertation, is to settle, what is the object of a derogation, in which way it is performed, what effects it causes, in which moment these effects take place, if it is possible to cancel them and if a material derogation is a kind of a derogation, as well as to determine, what functions a derogatory provision fulfils and what connections exist between an act of creation and an act of repeal of a legal provision or a legal norm.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Teorii i Filozofii Prawa
URI: http://hdl.handle.net/10593/385
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derogacja w analizach teoretycznoprawnych.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.