Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/3980
Title: ZWIĄZEK MIĘDZY BEZROBOCIEM A INFLACJĄ W POLSCE NA TLE KRZYWEJ PHILLIPSA
Other Titles: THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND INFLATION IN POLAND AND THE PHILLIPS CURVE
Authors: Mańkowski, Maciej
Ostrowski, Andrzej
Włodarczyk, Robert W.
Keywords: bezrobocie
unemployment
inflacja
inflation
krzywa Philipsa
Philips curve
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 141-159
Abstract: W części teoretycznej artykułu przedstawiono ewolucję poglądów na temat krzywej Phillipsa. Przybliżono model A. W. Phillipsa z 1958 r., a także liczne rozwinięcia tego modelu autorstwa takich ekonomistów, jak: P. Samuelson, R. Solow, M. Friedman, E. Phelps, R. Lucas, E. Kydland i E. Prescott. Wprowadzenie teoretyczne dopełnia przegląd dotychczasowego dorobku literatury światowej z zakresu weryfikacji empirycznej krzywej Phillipsa. Celem części empirycznej niniejszej pracy jest zbadanie istnienia krzywej Phillipsa w gospodarce polskiej w latach 1990-2010. Sprawdzono kierunek i siłę związku stóp inflacji i bezrobocia na podstawie danych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. W badaniach wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów (MNK) oraz model korekty błędem (ECM). Stwierdzono, że w okresie światowego kryzysu finansowego nie wystąpił nawet efekt samej krzywej Phillipsa. Jedynie w okresach I kwartał 1992 r. – III kwartał 1994 r. i I kwartał 1999 r. – I kwartał 2005 r. oraz w kilku ich podokresach możliwe było zbudowanie modelu korekty błędem.
*The theoretical part of the paper presents the evolution of the views on Phillips curve. The model of 1958 has been described and its further developments proposed by a number of economists, including P. Samuelson, R. Solow, M. Friedman, E. Phelps, R. Lucas, E. Kydland, and E. Prescott, have been discussed, followed by a general review of the international literature pertaining to the empirical examination of the Phillips curve. The goal of the empirical part is to examine the existence of Phillips curve in Polish economy in 1990-2010. The direction and ties between the inflation rate and employment rate has been analysed based on monthly, quarterly, semi-annual and annual data. The minimal square model and the error correction model were used in the analysis. It has been found that not even the effect of Phillips curve occurred in Poland during the world financial crisis. Only between the first quarter of 1992 and the third quarter of 1994 and between the first quarter of 1999 and the first quarter of 2005, and several sub-periods, the model could have been built by error.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3980
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. MACIEJ MAŃKOWSKI, ANDRZEJ OSTROWSKI, ROBERT W. WŁODARCZYK RPEiS 2-2012.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.