Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3981
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzyszko, Magdalena-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:52:21Z-
dc.date.available2012-12-12T13:52:21Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 161-176pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3981-
dc.description.abstractArtykuł wpisuje się dyskusję poświęconą optymalnej komunikacji banku centralnego z rynkiem. Przede wszystkim akcentuje wpływ publikacji informacji o intencjach banku centralnego na oczekiwania podmiotów gospodarczych. Celem naukowym jest analiza związków między tymi zmiennymi. W kolejnych częściach tekstu opisano sposoby sygnalizowania intencji przez bank centralny (2), scharakteryzowano szczególną rolę prognoz inflacji jako instrumentu wywierającego wpływ na oczekiwania i czynniki wspierające oraz zaburzające wypełnianie tej funkcji (3) oraz dokonano przeglądu badań teoretycznych i empirycznych na temat związków między prognozą inflacji a oczekiwaniami i innym zmiennymi gospodarczymi (4). Opracowanie porusza również wątki kosztów i korzyści związanych z publikacją ścieżki stóp przez bank centralny. Analiza wyników badań oraz argumentów praktycznych nie prowadzi do jednoznacznych wniosków o przełożeniu prognoz inflacji na oczekiwania podmiotów gospodarczych. Wpływ prognoz jest zróżnicowany i zmienny w czasie. Banki centralne, kształtując strategię komunikacji, uwzględniają jednak korzyści związane z publikacją prognoz.pl_PL
dc.description.abstract*The paper focuses on the central bank’s optimal communication with the market participants, and analyses the impact of the disclosure of the central bank’s intentions on the expectations of the economic agents. The stabilisation of inflation expectations is the main task of the monetary authorities. The main purpose of the paper is to analyse the relationship between the central bank forecasts and expectations. The text is organised as follows: section II describes the ways in which central banks signal their future policy actions. The inflation forecasts as tools influencing the expectations are described in section III. Section IV, in turn, provides an overview of the theoretical and empirical research on inflation forecasts, expectations and other economic variables. The paper also contains the description of pros and cons of publishing the policy path. The analysis of the research together with practical aspects does not lead to any explicit conclusions on the interdependences of inflation forecasts and expectations. The influence of the central bank forecasts is diverse and varies over time. However, central banks include a forecast disclosure in their communication strategy because of its potential advantages.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectprzejrzystość polityki pieniężnejpl_PL
dc.subjectprognozy inflacjipl_PL
dc.subjectoczekiwania inflacyjnepl_PL
dc.subjectinflation forecastpl_PL
dc.titleKOMUNIKACJA BANKU CENTRALNEGO Z RYNKIEM A STABILIZOWANIE OCZEKIWAŃ INFLACYJNYCHpl_PL
dc.title.alternativeTHE CENTRAL BANK’S COMMUNICATION WITH THE MARKET AND STABILISATION OF INFLATION EXPECTATIONSpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. MAGDALENA SZYSZKO RPEiS 2-2012.pdf165.13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.