Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4004
Title: PRAWO ALIMENTACYJNE JAKO PRZYKŁAD REGULACJI PRAWNEJ SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
Other Titles: MAINTENANCE LAW AS AN EXAMPLE OF A LEGAL REGULATION PERTAINING TO INTERGENERATIONAL SOLIDARITY
Authors: Łączkowska, Małgorzata
Keywords: solidarność międzypokoleniowa
pokrewieństwo
alimentacja
niedostatek
usprawiedliwione potrzeby
stosunek alimentacyjny
intergenerational solidarity
kinship
maintenance
deficiency
justified needs
alimony
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 155-174
Abstract: Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z 14 września 2011 r. ustanowiono rok 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie polskiego prawa alimentacyjnego stanowiącego wyraz prawnej regulacji solidarności międzypokoleniowej w zakresie zaspokajania potrzeb członków rodziny. Solidarność ta przejawia się z pewnością w odpowiednim uregulowaniu sposobu dostarczania środków utrzymania i wychowania pomiędzy rodzicami i dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka małoletniego, jako istoty słabszej. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosunek alimentacyjny istnieje w ogóle między krewnymi w linii prostej, łączy zatem także na przykład dziadków z wnukami. Celem opracowania jest ukazanie poszczególnych relacji międzypokoleniowych, z których wynika stosunek alimentacyjny, oraz przyjrzenie się przesłankom uzasadniającym możliwość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych. Przedmiotem analizy była zatem, po pierwsze, sytuacja dziecka uprawnionego do otrzymywania środków utrzymania, zarówno w okresie małoletności, jak i po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Po drugie, omówiono także uprawnienia rodziców (dziadków) do dochodzenia alimentów od swoich samodzielnych dzieci (wnuków). Podkreślić należy, że ten drugi aspekt, na który zdecydowanie rzadziej w doktrynie zwraca się uwagę, ma szczególne znaczenie w kontekście obecnych problemów demograficznych, sytuacji osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej.
*The year 2012 was announced the Year for Active Ageing and Solidarity between Generations in Decision No 940 2011 EU of the European Parliament and the European Council. The paper features the issue of Polish maintenance law which is an example of a legal regulation of the solidarity between generations. Basically, the support given and received by family members has very strong moral roots. The legal regulation provides for minimal protection only, which may be executed using the power of the state. The solidarity between generations, effected by the provision of the means for living, is very obvious in the relations between parents and children, especially when the beneficiary is an underage child (a minor). However, the right to claim maintenance is also guaranteed by law to parents (and grandparents). When an elderly person is not able to support herself or himself, the law gives them an opportunity to turn to descendents for help. It should be emphasised that this aspect of maintenance which has, so far, been a very rare subject of analyses, is gradually becoming more important from the perspective of the existing demographic problems and the process of ageing in our society.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4004
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. MAŁGORZATA ŁĄCZKOWSKA RPEIS 3-2012.pdf194.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.