Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4005
Title: EKONOMICZNE PRZESŁANKI ZMIAN W FORMACH SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. CASUS OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE
Other Titles: ECONOMIC CONDITIONS OF CHANGES IN THE FORMS OF INTERGENERATIONAL SOLIDARITY. THE CASE OF LONG-TERM CARE IN POLAND
Authors: Łuczak, Paweł
Orczyk, Józef
Keywords: opieka długoterminowa
zmiana instytucjonalna
solidarność międzypokoleniowa
starzenie się społeczeństwa
long term care
institutional change
intergenerational solidarity
society ageing
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 203-216
Abstract: Opieka długoterminowa nie była do tej pory centralnym punktem w debacie dotyczącej polityki społecznej w Polsce. Niemniej jednak obecnie obserwujemy większe zainteresowanie tą kwestią, czego wyrazem są parlamentarne prace nad wstępnymi założeniami do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Artykuł niniejszy analizuje powyższy projekt reformy opieki długoterminowej w odniesieniu do teoretycznej koncepcji solidarności międzypokoleniowej. Tekst wskazuje na ekonomiczne dylematy związane z reformą oraz omawia główne problemy związane z jej implementacją.
*The issue of a long-term care has not become, as yet, a focal point of any debate on social policy in Poland. However, a major shift of interest in this subject has been noted lately, which has also manifested itself in the parliamentary work and the draft preliminary legislation concerning the matter. This paper discusses the draft law on long-term care with reference to the theoretical concept of intergenerational solidarity. The main dilemmas connected with the reform of social policy have been enumerated and some light has been shed on the practical economic problems of its implementation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4005
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. PAWEŁ ŁUCZAK, JÓZEF ORCZYK RPEIS 3-2012.pdf156.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.