Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4008
Title: WIEK EMERYTALNY LUDNOŚCI W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE OBCIĄŻENIA EKONOMICZNEGO I PRZECIĘTNEGO TRWANIA ŻYCIA
Other Titles: PENSION AGE IN THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF AGE DEPENDENCY RATIO AND LIFE EXPECTANCY
Authors: Murkowski, Radosław
Keywords: tablice trwania życia
przeciętne dalsze trwanie życia
współczynnik obciążenia demograficznego
demografia potencjalna
wiek emerytalny
life tables
life expectancy
age dependency ratio
potential demography
pension age
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 267-283
Abstract: W artykule przedstawiona została zaproponowana przez autora technika obliczeń postulowanej minimalnej górnej granicy wieku produkcyjnego wykorzystująca metody wypracowane w ramach demografii potencjalnej. Jej głównym założeniem jest postulat, aby dla całej populacji łączna liczba lat do przeżycia w okresie życia w wieku nieprodukcyjnym nie była wyższa od łącznej liczby lat do przeżycia w okresie życia w wieku produkcyjnym. Metoda ta uwzględnia zarówno długość trwania życia ludzkiego, jak i strukturę ludności według wieku. Granica ta jest najwyższa dla państw o długim przeciętym dalszym trwaniu życia oraz o wysokim obciążeniu demograficznym ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym. Porównano wyniki wartości postulowanej minimalnej górnej granicy wieku produkcyjnego dla państw Unii Europejskiej, odnosząc je do obowiązujących w ich systemach emerytalnych rzeczywistych rozwiązań ustawowego wieku emerytalnego.
*The author proposes a technique of calculating the postulated minimum upper limit of the productive age, which uses potential demography methods. The technique is based on the postulate that the total number of years to live after the productive age for the whole population should not be higher than the total years to live in the productive age. This method accounts for both the length of the life expectancy and the population age structure. The minimum upper limit of the productive age is the highest for the population with a long life expectancy and high age dependency ratio. The results obtained using this technique for calculations in all European Union member states were compared and related to the statutory pension ages.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4008
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. RADOSŁAW MURKOWSKI RPEIS 3-2012.pdf269.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.