Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4355
Title: Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych
Other Titles: The problem of mental representations in the extended cognitive systems
Authors: Zahorodna, Katarzyna
Advisor: Sikora, Marek. Promotor
Keywords: Reprezentacja umysłowa
Mental representation
System poznawczy
Cognitive system
Umysł
Mind
Ucieleśnienie
Embodiment
Rozproszenie
Distribution
Issue Date: 7-Feb-2013
Abstract: W pracy próbowałam wskazać, jak wraz z rozwojem empirycznych nauk o systemach poznawczych, zmienia się filozoficzne rozumienie istoty i działania ludzkiego umysłu ze szczególnym uwzględnieniem zmian kategorii reprezentacji mentalnej. Analizowałam zatem kwestie związane z reprezentowaniem mentalnym, ujawniające się na gruncie koncepcji poznania ucieleśnionego lub te problemy związane z koncepcjami reprezentacji w filozofii umysłu i w kognitywistyce, które powodują konieczność zmiany tego pojęcia, a tym samym prowadzą do nowego ujmowania samego poznania. W kolejnych rozdziałach przedstawiam zatem pojęcie reprezentacji umysłowej tak, by możliwe było wskazanie obszarów sporu, które ono generuje. Szczególnie istotne były w tym kontekście stanowiska określane jako teorie psychosemantyczne. Dalej zajęłam się referowaniem najnowszych koncepcji tego, jak przebiegają procesy poznawcze i czym jest umysł. Analizowałam stanowiska poznania ucieleśnionego, usytuowanego, rozproszonego oraz dynamicznego. Następnie zaś przedstawiłam trzy podstawowe kwestie problematyczne, które wiążą się z reprezentacjami umysłowymi na gruncie rozszerzonego poznania. Były to zagadnienia związane z nabywaniem treści przez reprezentacje (propozycje internalizmu i eksternalizmu treści umysłu), następnie zagadnienia architektury umysłu, czyli form reprezentacji mentalnych (komputacjonizm, koneksjonizm a stanowisko dynamiczne) oraz kwestia kontrowersyjnych reprezentacji ucieleśnionych, a także pojęcie tzw. reprezentacji zorientowanych-na-działanie, postulowanych jako kluczowe elementy procesów rozumowania umysłu rozszerzonego.
In my dissertation I tried to show how – in a context of a development of empirical sciences of cognitive systems – a philosophical notion of the human mind changes. In particular my interest was in the concept of the mental representation. I analyzed issues connected with the processes of mental representing within the frame of an embodied, embedded cognitive science. Some of that issues result in the need for change of the concept of the mental representation, and even of the concept of the mind itself. In consecutive chapters I analyzed the notion of the mental representation and the idea of how the representation acquire its content (viz. three basic psychosemantic theories). After, I presented some new approaches to cognition. These were the concepts of the embodied, embedded, distributed and dynamic cognition. In the next part of my dissertation I presented three main problem spaces in which our understanding of the mental representation fails and meets with obstacles in the context of these new trends in cognitive science. I was analyzing the issue of elements of the emergence basis for the mental state (views of internalism and externalism of the mental content). Another problem was the issue of the mind architecture, i.e. the problem of forms of mental representations (philosophical and cognitive sciences positions of computationism, connectionism and the dynamical conception of the mind). The final problem concern so called embodied representations or action-oriented representations. Those forms of representations are the most important in the theory of the extended mind.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii
URI: http://hdl.handle.net/10593/4355
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahorodna Problem reprezentacji umysływych w rozszerzonych systemach poznawczych.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.